Services - 34634-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bydgoszcz: Traffic-signal maintenance services

2022/S 015-034634

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
National registration number: 9047697100000
Postal address: ul. Toruńska 174 a
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-844
Country: Poland
Contact person: Bogna Klimczewska
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 525822797
Fax: +48 525822777
Internet address(es):
Main address: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Other activity: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022 roku

Reference number: 031/2021
II.1.2)Main CPV code
50232200 Traffic-signal maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz roboty budowlane w zakresie awaryjnych napraw tych urządzeń po dewastacjach i kolizjach drogowych, wykonywane w celu całodobowego utrzymania ich w stałej sprawności technicznej (ciągłej pracy). Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy będących w zarządzaniu Zamawiającego dotyczą: 127 sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego przy działających sterownikach ASTERIT pracujących pod kontrolą systemu SCATS oraz ASR w wersji od 2008PL do 2010PL (w tym połączenia światłowodowe wraz z urządzeniami). W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń podlegających konserwacji nie ulegnie zwiększeniu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 454 910.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233294 Installation of road signals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Miasto Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ - wzór Umowy z załącznikami, w tym:

1) wykaz sygnalizacji świetlnych, stanowiący załącznik Nr 2 do Umowy,

2) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (zwana dalej SPK), stanowiącą załącznik Nr 3 do Umowy,

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń sygnalizacji świetlnych (zwaną dalej SST), stanowiącą załącznik Nr 4 do Umowy,

oraz we wzorze wyceny prac konserwacyjnych zawierającej ilość przewidywanych prac, stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ i wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar przewidywanych napraw awaryjnych, stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ.

Zamawiający deklaruje, że w całym okresie trwania Umowy zleci usługi konserwacji urządzeń sygnalizacji na poziomie nie mniejszym niż 9 miesięcy, a roboty budowlane w zakresie awaryjnych naprawy tych urządzeń na poziomie nie mniejszym niż 85% wartości kosztorysu ofertowego.

Zamawiający, zgodnie z art.95 ust.1 Pzp, wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania umowy) zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art.22 § 1), osoby które będą wykonywały czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług lub robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc osób m.in.: kierujących robotami budowlanymi, dostawców urządzeń i materiałów budowlanych. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w tym zakresie znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 1 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeśli będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Sygnalizacje świetlne jako urządzenia BDR pracują w koordynacji oraz w systemie ITS. Połączone są siecią światłowodową. Monitorowane oraz sterowane zdalnie są z centrum ITS. Specyfika ich pracy w systemie oraz wpływ na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu użytkowników dróg nie pozwala na podział zamówienia na części. Jakikolwiek podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi – brakiem koordynacji pomiędzy poszczególnymi sygnalizacjami działającymi w systemie. W przypadku usług konserwacji urządzeń oraz robót budowlanych polegających na ich awaryjnej naprawie po dewastacjach i kolizjach drogowych, realizowanych w celu całodobowego utrzymania całego systemy w stałej sprawności technicznej, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, mogłaby poważnie zagrozić bezpieczeństwu oraz płynność ruchu użytkowników dróg. Brak podziału na części nie ogranicza dostępu do zamówienia wykonawcom z sektora MŚP.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika robót budowlanych / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (Data rozpoczęcia realizacji zamówienia wyznaczona na dzień 01.01.2022 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy - minimalny zakres świadczenia usługi 9 m-cy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 216-568944
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022 roku

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Instalacyjne spółka jawna Eugeniusz Jankowiak, Wojciech Tomczak
National registration number: Regon: 090510159; NIP 554-00-92-439
Postal address: ul. Ludwikowo 2
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-502
Country: Poland
E-mail: pisj@pisj.pl
Telephone: +48 523227070
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 454 910.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 221 370.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022