Services - 34634-2022

21/01/2022    S15

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

2022/S 015-034634

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9047697100000
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174 a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogna Klimczewska
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525822797
Faks: +48 525822777
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022 roku

Numer referencyjny: 031/2021
II.1.2)Główny kod CPV
50232200 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz roboty budowlane w zakresie awaryjnych napraw tych urządzeń po dewastacjach i kolizjach drogowych, wykonywane w celu całodobowego utrzymania ich w stałej sprawności technicznej (ciągłej pracy). Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy będących w zarządzaniu Zamawiającego dotyczą: 127 sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego przy działających sterownikach ASTERIT pracujących pod kontrolą systemu SCATS oraz ASR w wersji od 2008PL do 2010PL (w tym połączenia światłowodowe wraz z urządzeniami). W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń podlegających konserwacji nie ulegnie zwiększeniu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 454 910.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ - wzór Umowy z załącznikami, w tym:

1) wykaz sygnalizacji świetlnych, stanowiący załącznik Nr 2 do Umowy,

2) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (zwana dalej SPK), stanowiącą załącznik Nr 3 do Umowy,

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń sygnalizacji świetlnych (zwaną dalej SST), stanowiącą załącznik Nr 4 do Umowy,

oraz we wzorze wyceny prac konserwacyjnych zawierającej ilość przewidywanych prac, stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ i wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar przewidywanych napraw awaryjnych, stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ.

Zamawiający deklaruje, że w całym okresie trwania Umowy zleci usługi konserwacji urządzeń sygnalizacji na poziomie nie mniejszym niż 9 miesięcy, a roboty budowlane w zakresie awaryjnych naprawy tych urządzeń na poziomie nie mniejszym niż 85% wartości kosztorysu ofertowego.

Zamawiający, zgodnie z art.95 ust.1 Pzp, wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania umowy) zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art.22 § 1), osoby które będą wykonywały czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług lub robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc osób m.in.: kierujących robotami budowlanymi, dostawców urządzeń i materiałów budowlanych. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w tym zakresie znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 1 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeśli będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Sygnalizacje świetlne jako urządzenia BDR pracują w koordynacji oraz w systemie ITS. Połączone są siecią światłowodową. Monitorowane oraz sterowane zdalnie są z centrum ITS. Specyfika ich pracy w systemie oraz wpływ na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu użytkowników dróg nie pozwala na podział zamówienia na części. Jakikolwiek podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi – brakiem koordynacji pomiędzy poszczególnymi sygnalizacjami działającymi w systemie. W przypadku usług konserwacji urządzeń oraz robót budowlanych polegających na ich awaryjnej naprawie po dewastacjach i kolizjach drogowych, realizowanych w celu całodobowego utrzymania całego systemy w stałej sprawności technicznej, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, mogłaby poważnie zagrozić bezpieczeństwu oraz płynność ruchu użytkowników dróg. Brak podziału na części nie ogranicza dostępu do zamówienia wykonawcom z sektora MŚP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika robót budowlanych / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (Data rozpoczęcia realizacji zamówienia wyznaczona na dzień 01.01.2022 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy - minimalny zakres świadczenia usługi 9 m-cy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 216-568944
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022 roku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Instalacyjne spółka jawna Eugeniusz Jankowiak, Wojciech Tomczak
Krajowy numer identyfikacyjny: Regon: 090510159; NIP 554-00-92-439
Adres pocztowy: ul. Ludwikowo 2
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-502
Państwo: Polska
E-mail: pisj@pisj.pl
Tel.: +48 523227070
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 454 910.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 221 370.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022