Services - 34635-2022

21/01/2022    S15

Poland-Reda: Refuse and waste related services

2022/S 015-034635

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Reda
National registration number: PL63
Postal address: ul. Gdańska33
Town: Reda
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 84-240
Country: Poland
Contact person: Justyna Wójcik, Daria Grzesik
E-mail: przetargi3@reda.pl
Telephone: +48 586788028
Fax: +48 586788043
Internet address(es):
Main address: www.reda.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/reda
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Redy w latach 2022 - 2024

Reference number: 12.ZF.PN.U.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości zamieszkałych na których prowadzona jest działalność gospodarcza, położonych na terenie Gminy Miasto Reda wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2024 z możliwością powtórzenia podobnej usługi (zgodnie z zapisem art. 214 ust. 1 pkt 7).

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1, 1a do SWZ dla wszystkich części zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości zamieszkałych na których prowadzona jest działalność gospodarcza, położonych na terenie sektora nr I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Reda

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1 i 1a do SWZ dla wszystkich części zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Odległość od Urzędu Miasta Redy do wybranej przez Wykonawcę instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, do której kierowane będą odpady zmieszane (niesegregowane) (E) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości dla Części 1 – 170 000,00 PLN.

Wykonawca zobowiązany jest osobiście wykonywać kluczowe części Usługi, tj. usługi odbioru odpadów pozostałych po segregacji (resztkowych) oraz bioodpadów, zgodnie z § 5 ust. 4 wzoru umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości zamieszkałych na których prowadzona jest działalność gospodarcza, położonych na terenie sektora nr II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Reda

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1, 1a do SWZ dla wszystkich części zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Odległość od Urzędu Miasta Redy do wybranej przez Wykonawcę instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, do której kierowane będą odpady zmieszane (niesegregowane) (E) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości dla Części 2 – 170 000,00 PLN.

Wykonawca zobowiązany jest osobiście wykonywać kluczowe części Usługi, tj. usługi odbioru odpadów pozostałych po segregacji (resztkowych) oraz bioodpadów, zgodnie z § 5 ust. 4 wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 003-004755
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości zamieszkałych na których prowadzona jest działalność gospodarcza, położonych na terenie sektora nr I

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości zamieszkałych na których prowadzona jest działalność gospodarcza, położonych na terenie sektora nr II

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą zgodnie z pkt 15 SWZ.

2. Dokumenty składane na wezwanie - aktualnych podmiotowych środków dowodowych zgodnie z pkt. 9.3 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

17 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ (numeracja zastosowana w SIWZ)

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 t.j. ) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022