Services - 34638-2022

21/01/2022    S15

Poland-Zielona Góra: Refuse and waste related services

2022/S 015-034638

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
National registration number: PL432
Postal address: ul.Podgórna 22
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-424
Country: Poland
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Telephone: +48 684564100
Fax: +48 684564455
Internet address(es):
Main address: http://www.zielonagora.pl
Address of the buyer profile: www.zielonagora.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.

Reference number: DO-ZP.271.85.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady) z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 899 162.80 PLN / Highest offer: 2 899 162.80 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511100 Urban solid-refuse collection services
90513100 Household-refuse disposal services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Zielona Góra

II.2.4)Description of the procurement:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady) z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ.

4. Zamawiający informuje, iż w przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą wskazanych w SWZ wraz z załącznikami rozwiązań technicznych. W przypadku odwołania się w SWZ wraz z załącznikami do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile w dokumentach zamówienia nie wskazano inaczej.

5. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

6. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.)

Z uwagi na ograniczenia techniczne pozostały opis zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia (SWZ).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: aspekty środowiskowe / Weighting: 20
Quality criterion - Name: aspekty innowacyjne / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 221-582661
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
National registration number: 9291935785
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-120
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 777 777.78 PLN
Total value of the contract/lot: 2 899 162.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022