Services - 34641-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Software implementation services

2022/S 015-034641

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Postal address: ul. Wspólna 30
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-930
Country: Poland
E-mail: zamowienia@minrol.gov.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Rolnictwo, rybołówstwo, rozwój wsi, rynki rolne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wdrożenie systemu Quorum na potrzeby obsługi finansowo-kadrowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Reference number: BDG.zp.23.1.64.2021
II.1.2)Main CPV code
72263000 Software implementation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu Quorum na potrzeby obsługi finansowo-kadrowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 329 000.00 PLN / Highest offer: 2 329 000.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu Quorum na potrzeby obsługi finansowo-kadrowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m.in. wdrożenia i konfiguracji oprogramowania (w tym do migracji danych z innych systemów Zamawiającego), świadczenia usług asysty technicznej i wsparcia technicznego oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

pomoc techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

1) cena 60%

2) dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40%.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 233-613985
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 329 590.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 329 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) na treść ogłoszenia o zamówieniu – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022