Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 346449-2022

28/06/2022    S122

Hrvatska-Zadar: Vozila za odvoz smeća

2022/S 122-346449

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ČISTOĆA d.o.o. - ZADAR
Nacionalni registracijski broj: 84923155727
Poštanska adresa: Stjepana Radića 33
Mjesto: ZADAR
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mate Surić
E-pošta: nabava@cistoca-zadar.hr
Telefon: +385 23234893
Telefaks: +385 23231831
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-zadar.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-zadar.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024856
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 16 m3 (1 kom) putem financijskog leasinga

Referentni broj: 71-22-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144510 Vozila za odvoz smeća
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave obuhvaća nabavu specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 16 m3 (1 kom) za potrebe Društva sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.

Predmet nabave se financira putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 780 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144510 Vozila za odvoz smeća
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke vozila je fco sjedište Naručitelja, Stjepana Radića 33, 23000 Zadar.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave obuhvaća nabavu specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 16 m3 (1 kom) za potrebe Društva sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi. Predmet nabave se financira putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na podvozje vozila / Ponder: 10%
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na nadogradnju vozila / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 780 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Naručitelj od gospodarskog subjekta zahtijeva da dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt kao preliminarni dokaz u ponudi dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi (za sebe/članove zajednice gospodarskih subjekata).

Kao dokaz uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz ove točke, ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dostavlja izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kao posebne uvjete za izvršenje ugovora, Naručitelj će od odabranog ponuditelja zahtijevati da odmah po potpisu ugovora dostavi važeće odobrenje za obavljanje poslova leasinga.

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje važeće ovlaštenje za obavljanje poslova leasinga izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno članku 6. i članku 26. Zakona o leasingu (N.N. 141/13) kako bi ponuditelj mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, odnosno važeće ovlaštenje u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/07/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 27/12/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/07/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Čistoća d.o.o., Zadar, Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, na katu

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN 2016, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu te istu predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Sektor za poslove nabave
Poštanska adresa: Stjepana Radića 33
Mjesto: Zadar
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@cistoca-zadar.hr
Telefon: +385 23234893
Telefaks: +385 23231831
Internetska adresa: www.cistoca-zadar.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/06/2022