Services - 34653-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lipinki: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 015-034653

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Lipinki
National registration number: 6851648081
Postal address: Lipinki 53
Town: Lipinki
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 38-305
Country: Poland
Contact person: Sebastian Żyrkowski
E-mail: urzad@gminalipinki.pl
Telephone: +48 134477021
Internet address(es):
Main address: https://gminalipinki.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lipinki
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki i stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Lipinki

Reference number: RBI.271.24.2021
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lipinki oraz ich zagospodarowaniu w okresie 2022 i 2023 r., zbieranych przez tych właścicieli, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki oraz odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów ze Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, znajdującego się na terenie Gminy Lipinki, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipinki w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipinki i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 949 312.50 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Gmina Lipinki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lipinki oraz ich zagospodarowaniu w okresie 2022 i 2023 r., zbieranych przez tych właścicieli, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki oraz odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów ze Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, znajdującego się na terenie Gminy Lipinki, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipinki w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipinki i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach na terenach z zabudową jednorodzinną; 2) odbiór zgromadzonych w sposób selektywny (zbieranych w workach lub pojemnikach przez właścicieli nieruchomości na terenach z zabudową jednorodzinną), następujących rodzajów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości: a) papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale, odpady opakowaniowe z metali oraz opakowania wielomateriałowe, zbierane (w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych); d) bioodpady stanowiące odpady komunalne; e) odpady wielkogabarytowe odebrane jeden raz w ciągu roku w ramach zbiórki objazdowej; 3) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

a) papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale, odpady opakowaniowe z metali oraz opakowania wielomateriałowe; d) odpady budowlane i rozbiórkowe; e) zużyte opony; f) odpady wielkogabarytowe; g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez względu na jego stan i kompletność; h) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, i inne); i) przeterminowane leki; j) odzież i tekstylia; k) popiół z gospodarstw domowych; l) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 4) zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych:

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 228-600527
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: RBI.272.2.2022
Title:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki i stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Lipinki

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
National registration number: 7352497196
Postal address: os. Rzeka 133
Town: Tylmanowa
NUTS code: PL219 Nowotarski
Postal code: 34-451
Country: Poland
E-mail: pukempol@pukempol.pl
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 949 312.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022