Services - 34654-2022

21/01/2022    S15

Poland-Sękocin Stary: Programming services of application software

2022/S 015-034654

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Postal address: ul. Leśników 21C
Town: Sękocin Stary
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-090 Raszyn
Country: Poland
Contact person: Agata Imielińska
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Telephone: +48 600205292
Internet address(es):
Main address: http://www.zilp.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/zilp/zamowienia-publiczne
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup usługi utrzymania, udostępnienia i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna e-drewno - procedura po unieważnieniu

Reference number: DZ.270.49.2021
II.1.2)Main CPV code
72212000 Programming services of application software
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia stanowi: realizacja przez Wykonawcę usług, obejmujących: uruchomienie platformy aukcyjnej e-drewno (Systemu), udostępnianie i utrzymanie produkcyjnej platformy aukcyjnej Systemu w środowisku sprzętowo–programowym Wykonawcy, wraz z okresową replikacją danych z instancji produkcyjnej do zapasowej oraz wykonywanie bieżących Modyfikacji Systemu wynikających ze zmian procesów biznesowych LP oraz adaptacji Systemu do wymogów prawa krajowego i dyrektyw UE.

Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą od dnia zawarcia Umowy przez okres 12 miesięcy, a w przypadku skorzystania z Opcji, przez maksymalnie 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000 Custom software development services
72300000 Data services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia stanowi: realizacja przez Wykonawcę usług, obejmujących: uruchomienie platformy aukcyjnej e-drewno (Systemu), udostępnianie i utrzymanie produkcyjnej platformy aukcyjnej Systemu w środowisku sprzętowo–programowym Wykonawcy, wraz z okresową replikacją danych z instancji produkcyjnej do zapasowej oraz wykonywanie bieżących Modyfikacji Systemu wynikających ze zmian procesów biznesowych LP oraz adaptacji Systemu do wymogów prawa krajowego i dyrektyw UE.

Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą od dnia zawarcia Umowy przez okres 12 miesięcy, a w przypadku skorzystania z Opcji, przez maksymalnie 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia zamówienia opcjonalnego w całości lub w części w następującym zakresie:

1) wydłużenie terminu świadczenia usługi Utrzymania Systemu o 3 miesiące tj. maksymalnie do 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

2) zwiększenia liczby godzin usługi Modyfikacji o 180 godzin tj. maksymalnie do 900 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ oraz Załącznik nr 8 do SWZ IPU.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry świadczenia usług / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia zamówienia opcjonalnego w całości lub w części w następującym zakresie:

1) wydłużenie terminu świadczenia usługi Utrzymania Systemu o 3 miesiące tj. maksymalnie do 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

2) zwiększenia liczby godzin usługi Modyfikacji o 180 godzin tj. maksymalnie do 900 godzin.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Postępowanie DZ.270.49.2021 po unieważnieniu: część obligatoryjna: 882 648,00 zł brutto, część fakultatywna (prawo opcji): 220 662,00 zł brutto, zamówienie udzielone na podstawie art. 30 ust 4 ustawy Pzp, nr postępowania DZ.270.77.2021 wynosi: 116 554,80 zł brutto.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-519566
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup usługi utrzymania, udostępnienia i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna e-drewno - procedura po unieważnieniu

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10000 zł. zgodnie z SWZ. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (zgodnie z SWZ).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe warunki i terminy składania odwołania zawiera dział IX ustawy Pzp obowiązującej w Polsce.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022