Services - 34661-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Building-cleaning services

2022/S 015-034661

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Najwyższa Izba Kontroli
Postal address: ul. Filtrowa 57
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-056
Country: Poland
Contact person: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl
Telephone: +48 224445714
Fax: +48 224445415
Internet address(es):
Main address: http://www.nik.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: naczelny organ kontroli państwowej
I.5)Main activity
Other activity: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych,innych państwowych jednostek organizacyjnych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa usługa sprzątania w Centrali NIK i Delegaturach NIK.

Reference number: BGO-BGZ.261.011.2021.DP
II.1.2)Main CPV code
90911200 Building-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, pokoi gościnnych, garaży, terenów zewnętrznych przy posesjach oraz przyległych jej chodnikach, pielęgnacji zieleni i mycia okien w Centrali NIK i Delegaturach NIK. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 16 (szesnaście) części.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 009 780.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych i mycia okien w Delegaturze NIK w Zielonej Górze ul. Podgórna 9A, 65-213 Zielona Góra.

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33711900 Soap
33760000 Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
90611000 Street-cleaning services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90911200 Building-cleaning services
90911300 Window-cleaning services
90914000 Car park cleaning services
90919100 Cleaning services of office equipment
90919200 Office cleaning services
77300000 Horticultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Delegatura NIK w Zielonej Górze ul. Podgórna 9A, 65-213 Zielona Góra.

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych i mycia okien w Delegaturze NIK w Zielonej Górze ul. Podgórna 9A, 65-213 Zielona Góra. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1o do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 16.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 133-354084
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych i mycia okien w Delegaturze NIK w Zielonej Górze ul. Podgórna 9A, 65-213 Zielona Góra.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Szymon Grzebyszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Szymon Grzebyszak
National registration number: 6172052629
Postal address: ul. Marii Konopnickiej 13
Town: Żerków
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-210
Country: Poland
E-mail: szymon.grzebyszak@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 349.59 PLN
Total value of the contract/lot: 43 440.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z pkt. XII. SWZ

2. Przed podpisaniem umowy (na każdą Części zamówienia oddzielnie) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu:

2.1 dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XXV SWZ,

2.2 kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została opłacona), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 % wartości Umowy,

2.3 kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnej książeczki sanitarno-epidomiologicznej dla osoby skierowanej do świadczenia usługi w Zakładowej Przychodni Lekarskiej - dotyczy Części 1 zamówienia,

2.4 kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zanonimizowanego orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (jeżeli Wykonawca przewiduje zatrudnienie osoby niepełnosprawnej) – dotyczy Części nr 1 zamówienia,

2.5 kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zanonimizowanych uprawnień do pracy na wysokościach powyżej 1 metra – dotyczy wszystkich Części zamówienia,

2.6 zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego środki czystości, które są niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie zadań, na które Wykonawca złożył ofertę – dotyczy wszystkich Części zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022