Services - 34662-2022

21/01/2022    S15

Poland-Tarnobrzeg: Refuse and waste related services

2022/S 015-034662

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Postal address: ul. Kościuszki 32
Town: Tarnobrzeg
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-400
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Straburzyńska
E-mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl
Telephone: +48 158226570
Internet address(es):
Main address: www.tarnobrzeg.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Tarnobrzega odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

a. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy

b. Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Tarnobrzeg

c. Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,

d. Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,

e. Dostarczenie worków na odpady gromadzone selektywnie,

f. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,

g. Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór i zagospodarowanie,

h. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,

i. Prowadzenie PSZOK w okresie do 31.12.2022

j. Transport oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

k. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 31 701 328.80 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Miasto Tarnobrzeg

II.2.4)Description of the procurement:

a. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy

b. Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Tarnobrzeg

c. Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,

d. Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,

e. Dostarczenie worków na odpady gromadzone selektywnie,

f. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,

g. Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór i zagospodarowanie,

h. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,

i. Prowadzenie PSZOK w okresie do 31.12.2022

j. Transport oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

k. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:

A/ Cena – waga 60 %

B/ Kryterium środowiskowe 1 - waga - 10%

C/ Kryterium środowiskowe 2 - waga 10%

D/Kryterium sprzętowe - waga 10%

E) Kryterium społeczne - waga 10%

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-489262
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Tarnobrzega odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Postal address: ul. Strefowa 8
Town: Tarnobrzeg
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-400
Country: Poland
Telephone: +48 668245816
Fax: +48 668245816
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FCC Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Lecha 10
Town: Zabrze
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-800
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MPGK Sp. zo.o.
Postal address: ul. Lecha 10
Town: Zabrze
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-800
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 701 328.80 EUR
Total value of the contract/lot: 28 700 922.18 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: Nie dotyczy
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środkiochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zwanej dalej „Izbą” w formie pisemnej lub w postaci elektronicznejpodpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego oniezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest onzobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 7 / 7 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonujeczynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022