Lieferungen - 346803-2019

Submission deadline has been amended by:  422126-2019
24/07/2019    S141

Polen-Biała Podlaska: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2019/S 141-346803

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Biała Podlaska
Postanschrift: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Ort: Biała Podlaska
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Chmiel
E-Mail: marek.chmiel@bialapodlaska.pl
Telefon: +48 833416869
Fax: +48 833437064
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adresse des Beschafferprofils: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Biała Podlaska

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.6.2019.MCH2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła powietrznych do c. w. u., kotłów na biomasę, na terenie miasta Biała Podlaska.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną w dniu 24.7.2018 r. Umową nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami, stanowiąca załącznik nr 1a (część 1), 1b (część 2), 1c (część 3) do niniejszej SIWZ;

2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do niniejszej SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Biała Podlaska

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Dostawa i montaż na terenie Miasta Biała Podlaska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 304 kompletów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 236 kompletów 2-panelowych ze zbiornikiem na c.w.u. 240 dm3, (w tym: 226 kpl. montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 10 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),

b) 66 kompletów 3 - panelowych ze zbiornikiem na c.w.u. 300 dm3, (w tym: 63 kpl. na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 3 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),

c) 2 komplety 4 - panelowe ze zbiornikiem na c.w.u. 400 dm3 montowane na dachach budynków mieszkalnych,

2) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego,

6) instalacja układu sterującego,

7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

8) napełnienie instalacji,

9) uruchomienie instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

12) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym,

13) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

14) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ,

15) montaż instalacji górnej wężownicy oraz podłączenie jej do istniejącego kotła lub montaż grzałek elektrycznych,

16) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 201 kompletów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 67 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,65 kW (w tym: 56 kpl. montowanych na dachach oraz 11 kpl. na gruncie),

b) 98 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 kW (w tym: 89 kpl. montowanych na dachach oraz 9 kpl. na gruncie),

c) 36 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,24 kW (w tym: 29 kpl. montowanych na dachach oraz 7 kpl. na gruncie),

17) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

18) montaż kompletnego okablowania,

19) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

20) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

21) próby, regulacja instalacji,

22) uruchomienie technologiczne instalacji,

23) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

24) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

25) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lu,

26) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 10/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie Miasta Biała Podlaska

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42511110 Wärmepumpen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331100 Installation von Zentralheizungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Dostawa i montaż na terenie Miasta Biała Podlaska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 228 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy 1,7 kW służących do przygotowywania c.w.u. ze zintegrowanymi podgrzewaczami wody o poj. 260 l. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

11) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

12) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 10/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę na terenie Miasta Biała Podlaska

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
45331110 Installation von Kesseln
45331100 Installation von Zentralheizungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Dostawa i montaż na terenie Miasta Biała Podlaska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 96 kotłów na biomasę dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych,

2) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

3) instalacja układu sterującego,

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

5) napełnienie instalacji,

6) uruchomienie instalacji,

7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

8) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

9) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

10) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

11) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 10/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W zakresie niniejszego warunku, odpowiednio do części zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że:

a) dotyczy części 1 zamówienia:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN. (słownie złotych: trzy miliony, zero groszy);

b) dotyczy części 2 zamówienia:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy, zero groszy);

c) dotyczy części 3 zamówienia:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy, zero groszy).

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W zakresie niniejszego warunku, odpowiednio do części zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że:

1) dotyczy części 1 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 3 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w ilości co najmniej 180 instalacji lub instalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na budynkach mieszkalnych w ilości co najmniej 120 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano min. 15 odrębnych instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia (zadania),

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano min. 15 odrębnych instalacji solarnych w ramach jednego zamówienia (zadania);

2) dotyczy części 2 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 2 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na budynkach jednorodzinnych w ilości co najmniej 130 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie których wykonano montaż pomp ciepła;

3) dotyczy części 3 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 2 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji kotłów opalanych biomasą z automatycznym układem podawania na domkach jednorodzinnych w ilości co najmniej 48 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie których wykonano montaż kotłów lub pieców centralnego ogrzewania.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu dostaw i wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunku.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

3. Szczegółowe warunki dokonywania zmian zostały określone we wzorach umowy stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do SIWZ.

4. Ciąg dalszy poz. VI). 3) Informacje dodatkowe:

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców, wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ w szczególności w rozdz. V i VI.

8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: Część 1 – 100 000,00 PLN, Część 2 – 30 000,00 PLN, Część 3 – 25 000,00 PLN.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA - sala 238.

2) ciąg dalszy poz. IV.2.6) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp.

2. Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 2a (część 1), 2b (część 2), 2c (część 3) do SIWZ, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl ((załączyć/wczytać dokumenty na platformę).

Do oferty należy dołączyć:

1) Formularz rzeczowo-cenowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 3a (dla części 1), 3b (dla części 2), 3c (dla części 3) do SIWZ - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. VI. dział A SIWZ),

3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem)

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca).

3. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w rozdz. VI. dział C SIWZ.

6. Skrócony wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie barku podstaw wykluczenia: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/07/2019