Lieferungen - 346803-2019

Submission deadline has been amended by:  422126-2019
24/07/2019    S141

Polska-Biała Podlaska: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2019/S 141-346803

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Biała Podlaska
Adres pocztowy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Chmiel
E-mail: marek.chmiel@bialapodlaska.pl
Tel.: +48 833416869
Faks: +48 833437064

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Adres profilu nabywcy: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Biała Podlaska

Numer referencyjny: ZP.271.2.6.2019.MCH2
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła powietrznych do c. w. u., kotłów na biomasę, na terenie miasta Biała Podlaska.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną w dniu 24.7.2018 r. Umową nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami, stanowiąca załącznik nr 1a (część 1), 1b (część 2), 1c (część 3) do niniejszej SIWZ;

2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do niniejszej SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Biała Podlaska

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i montaż na terenie Miasta Biała Podlaska

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 304 kompletów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 236 kompletów 2-panelowych ze zbiornikiem na c.w.u. 240 dm3, (w tym: 226 kpl. montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 10 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),

b) 66 kompletów 3 - panelowych ze zbiornikiem na c.w.u. 300 dm3, (w tym: 63 kpl. na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 3 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),

c) 2 komplety 4 - panelowe ze zbiornikiem na c.w.u. 400 dm3 montowane na dachach budynków mieszkalnych,

2) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego,

6) instalacja układu sterującego,

7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

8) napełnienie instalacji,

9) uruchomienie instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

12) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym,

13) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

14) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ,

15) montaż instalacji górnej wężownicy oraz podłączenie jej do istniejącego kotła lub montaż grzałek elektrycznych,

16) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 201 kompletów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 67 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,65 kW (w tym: 56 kpl. montowanych na dachach oraz 11 kpl. na gruncie),

b) 98 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 kW (w tym: 89 kpl. montowanych na dachach oraz 9 kpl. na gruncie),

c) 36 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,24 kW (w tym: 29 kpl. montowanych na dachach oraz 7 kpl. na gruncie),

17) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

18) montaż kompletnego okablowania,

19) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

20) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

21) próby, regulacja instalacji,

22) uruchomienie technologiczne instalacji,

23) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

24) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

25) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lu,

26) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie Miasta Biała Podlaska

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i montaż na terenie Miasta Biała Podlaska

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 228 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy 1,7 kW służących do przygotowywania c.w.u. ze zintegrowanymi podgrzewaczami wody o poj. 260 l. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

11) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

12) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę na terenie Miasta Biała Podlaska

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i montaż na terenie Miasta Biała Podlaska

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 96 kotłów na biomasę dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych,

2) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

3) instalacja układu sterującego,

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

5) napełnienie instalacji,

6) uruchomienie instalacji,

7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

8) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

9) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

10) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

11) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie niniejszego warunku, odpowiednio do części zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że:

a) dotyczy części 1 zamówienia:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN. (słownie złotych: trzy miliony, zero groszy);

b) dotyczy części 2 zamówienia:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy, zero groszy);

c) dotyczy części 3 zamówienia:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy, zero groszy).

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie niniejszego warunku, odpowiednio do części zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że:

1) dotyczy części 1 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 3 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w ilości co najmniej 180 instalacji lub instalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na budynkach mieszkalnych w ilości co najmniej 120 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano min. 15 odrębnych instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia (zadania),

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano min. 15 odrębnych instalacji solarnych w ramach jednego zamówienia (zadania);

2) dotyczy części 2 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 2 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na budynkach jednorodzinnych w ilości co najmniej 130 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie których wykonano montaż pomp ciepła;

3) dotyczy części 3 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 2 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji kotłów opalanych biomasą z automatycznym układem podawania na domkach jednorodzinnych w ilości co najmniej 48 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie których wykonano montaż kotłów lub pieców centralnego ogrzewania.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu dostaw i wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

3. Szczegółowe warunki dokonywania zmian zostały określone we wzorach umowy stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do SIWZ.

4. Ciąg dalszy poz. VI). 3) Informacje dodatkowe:

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców, wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ w szczególności w rozdz. V i VI.

8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: Część 1 – 100 000,00 PLN, Część 2 – 30 000,00 PLN, Część 3 – 25 000,00 PLN.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA - sala 238.

2) ciąg dalszy poz. IV.2.6) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp.

2. Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 2a (część 1), 2b (część 2), 2c (część 3) do SIWZ, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl ((załączyć/wczytać dokumenty na platformę).

Do oferty należy dołączyć:

1) Formularz rzeczowo-cenowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 3a (dla części 1), 3b (dla części 2), 3c (dla części 3) do SIWZ - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. VI. dział A SIWZ),

3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem)

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca).

3. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w rozdz. VI. dział C SIWZ.

6. Skrócony wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie barku podstaw wykluczenia: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2019