Tjenesteydelser - 347088-2021

09/07/2021    S131

Danmark-Aarhus: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2021/S 131-347088

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bostedet Ellengården
CVR-nummer: 13806497
Postadresse: Bethesdavej 81
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tre Ege, Kirkens Korshær S/I
CVR-nummer: 48047750
Postadresse: Årslev Møllevej 15
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: STEFANSHJEMMET
CVR-nummer: 45970019
Postadresse: Carl Nielsens Vej 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Solbakken
CVR-nummer: 48034268
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 68
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Århus Krisecentret
CVR-nummer: 15395591
Postadresse: Søndervangen 92
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fristedet Katrinebjergvej Århus
CVR-nummer: 33656289
Postadresse: Katrinebjergvej 81A
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Døgncentret
CVR-nummer: 34547602
Postadresse: Reykjaviksgade 11
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c32e6e90-2a94-4df9-9aee-4d24b59416c4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c32e6e90-2a94-4df9-9aee-4d24b59416c4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c32e6e90-2a94-4df9-9aee-4d24b59416c4/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af it-løsning til socialområdet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt om anskaffelse, drift, support og vedligeholdelse af socialfaglig løsning. Løsningen vedrører borgersager på tværs af myndigheds- og udførerområder inden for misbrugsbehandling, voksenhandicap, børn- og familieområdet, socialpsykiatri og tilsvarende socialfaglige indsatser. Løsningen skal understøtte dokumentation, kommunikation og arbejdsprocesser for op mod 5 000 brugere inden for det socialfaglige område. Kontrakten udbydes for en periode på 4 år fra kontraktunderskrift med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Ordregiver indgår kontrakt med én leverandør om levering af løsningen. Kontrakten skal indgås på grundlag af det udkast til kontrakt, der er vedlagt udbudsmaterialet. Den endelige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4) ovenfor.

Udbuddet indeholder desuden sideordnet tilbud. Tilbudsgiver skal afgive sideordnet tilbud på følgende modeller:

1) Sitelicens

2) Brugerbaseret licens.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge de sideordnede tilbud i bilag 9 og bilag 9A.

Ordregiver foretrækker en sitelicens. Ved valget mellem de sideordnede tilbud vil ordregiver vælge den billigste model, dog vil ordregiver vælge en sitelicens, hvis prisen for sitelicensen er lig med eller mindre end prisen for en brugerbaseret licens. Dette beregnes på følgende måde:

- Ved beregningen af forskellen på en sitelicens og en brugerbaseret licens tages der udgangspunkt i det endelige tilbud, hvor en tilbudsgiver har tilbudt den billigste pris på sitelicensen. Ved beregningen af forskellen på prisen for sitelicensen samt prisen på den brugerbaseret licens tages der udgangspunkt i den tilbudte sitelicens, samt summen af de tilbudte delpriser for licenser af 4 000 styk samt driftsydelser for 4 000 styk licenser. Hvis prisen for en sitelicens er lig med eller mindre end summen af de brugerbaseret licenser, vil ordregiver vælge en sitelicens.

Det skal for en god ordens skyld fremhæves, at kontrakten ikke alene vil blive tildelt ud fra den laveste pris, men ud fra en samvurdering af pris og kvalitet, jf. punkt 9.5.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 - 80 %
Pris - Vægtning: 20 - 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder og den samlede kontraktvarighed udgør derfor 72 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede tilbudsgivere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af tilbudsgivers økonomiske kvalifikationer og tilbudsgivers referencer vedrørende om anskaffelse, drift, support og vedligeholdelse af socialfaglig løsning, der svarer til den udbudte kontrakt med hovedvægten på tilbudsgivernes referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner indgår i udbuddet:

- Kontraktforlængelse på 2 x 12 måneder, jf. kontrakten

- Uddannelse, som angivet i bilag 9A, tilbudslisten

- Dannelse af arkiveringsversion, som angivet i bilag 9A, tilbudslisten

- Konsulenttimer, som angivet i bilag 9A, tilbudslisten

- Licenser, som angivet i bilag 9A, tilbudslisten.

Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.

Udbuddet indeholder desuden frivillige optioner.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV afsnit B:

- Omsætning:

Såfremt tilbudsgiver har eksisteret i under 3 år, udfyldes ESPD del IV afsnit B, nr. 3). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning i de seneste 3 regnskabsår. Undtaget hertil er, hvis tilbudsgiver baserer sig på anden enhed i form af tilbudsgivers moderselskab, da tilbudsgivers omsætning allerede er en del af moderselskabets regnskabstal. I så tilfælde lægges moderselskabets regnskabstal til grund alene. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedens samlede årlige omsætning i de seneste 3 regnskabsår. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den/de støttende enhed(er), hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD del IV, afsnit B. Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom:

- Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste 3 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 regnskabsår har haft følgende økonomiske nøgletal:

- Omsætning på mindst 5 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV afsnit C oplyse, om tilbudsgiveren lever op til det mindstekrav som følger nedenfor. Tilbudsgiver skal beskrive de væsentligste referencer vedrørende kontrakter om anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af socialfaglig løsning indenfor de seneste 3 år. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den støttende enhed, hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD. Referencerne, som tilbudsgiver angiver i ESPD del IV afsnit C udgør tilstrækkelig dokumentation for mindstekravet til teknisk og faglig formåen, hvorfor ordregiver ikke vil indhente yderligere dokumentation fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at kontakte de angivne referencer, såfremt det vurderes nødvendigt for en vurdering af tilbudsgivers egnethed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 kalenderår kunne dokumentere minimum tre (3) referencer på om anskaffelse, drift, support og vedligeholdelse af socialfaglig løsning, der svarer til den udbudte kontrakt. Referencen skal indeholde oplysninger om:

- Opgavens art

- Kontraktsum (hvis muligt)

- Tidspunkt for opgavens udførelse

- Hvem arbejdet er udført for.

Ved referencer, der svarer til den udbudte kontrakt, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder, eller virksomheder med mindst 500 ansatte (opgjort som årlige gennemsnitlige antal beskæftigede), og som omfatter en eller flere af følgende leverancer:

- Leverance i form af anskaffelse, drift, vedligehold og support af konfigurerbar standard IT-løsning til understøttelse af det kommunale sociale område

- Leverancen vedrørende anskaffelse, drift, vedligehold og support skal mindst have en samlet kontraktværdi på mindst 8 mio. DKK.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 219-537774
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/08/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af følgende forhold i ESPD del III afsnit A og B er til stede.

1) Tilbudsgiver er ved endelig dom dømt for:

— Kriminel organisation

— Bestikkelse

— EU-svig

— Terrorhandlinger

— Hvidvaskning af penge

— Børnearbejde eller menneskehandel.

2) Tilbudsgiver har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold.

3) Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på 100 000 DKK eller derover, med mindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.

4) Tilbudsgiver har interessekonflikter med ordregiver, der ikke kan afhjælpes.

5) Tilbudsgiver har foretaget konkurrencefordrejende handlinger som følge af en forudgående inddragelse i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.

6) Tilbudsgiver har givet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger omkring visse af ovenstående oplysninger.

Deltagelse i udbudsprocessen er endvidere udelukket, hvis et af følgende forhold i ESPD del III afsnit C er til stede.

1) Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis tilbudsgivers aktiviteter administreres af en kurator eller af retten, hvis tilbudsgiver er under tvangsakkord, hvis tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende.

2) Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

3) Ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.

Dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en for så vidt angår udelukkelsesgrundene, kan dokumenteres ved fremsendelse af serviceattest. Ordregiver accepterer en serviceattest, der ikke er ældre end 6 måneder. Der er ikke mulighed for at afgive deltilbud. Der skal således afgives tilbud på den samlede opgave. Den udbudte opgave er ikke opdelt i delkontrakter pga. opgavens omfang, samt det forhold, at det er ordregivers vurdering, at der opnås tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvis opgaven udføres af én leverandør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2021