Szolgáltatások - 347237-2022

Submission deadline has been amended by:  524931-2022
28/06/2022    S122

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 122-347237

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakszon-Kanta Renáta
E-mail: kanta.renata@nkk.hu
Telefon: +36 305292155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bfk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000280132022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000280132022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

H8 hév Gödöllő tervezés

Hivatkozási szám: EKR000280132022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Döntéselőkészítő tanulmány, engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése a H8-as hévvonal Gödöllő városhatár - Gödöllő végállomás szakasz fejlesztésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Döntéselőkészítő tanulmány, engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése a H8-as hévvonal Gödöllő városhatár - Gödöllő végállomás szakasz fejlesztésére

Nyertes Ajánlattevő tervezési feladata a H8-as hévvonal Gödöllő városhatár - Gödöllő végállomás szakasz fejlesztése körében a vasúti pálya teljes rekonstrukciójának, 2 db állomás (Gödöllő,Palotakert és Gödöllő végállomás) és 2 db megállóhely (Gödöllő, Erzsébet park és Gödöllő, Szabadság tér) kialakításának, elektronikus biztosítóberendezéseknek tervezése kapcsolódva a további vonalszakaszok tervezéséhez. A tervezendő szakasz kb. 4 km hosszon Gödöllő város közigazgatási határától a hév végállomásáig terjed, városi (belterületi) környezetben. Minden állomás és megállóhely kialakításának alkalmasnak kell lennie 120 m hosszú hévszerelvények fogadására. A peronok sk+1100 mm magasra tervezendőek akadálymentes megközelíthetőséggel együtt.

A feladat magában foglalja a kapcsolódó és keresztező közúti, gyalogos és kerékpáros forgalmi létesítmények teljeskörű tervezését is, így a Táncsics Mihály út, Dózsa György út (2x1 sávos kialakítású utak, a szükséges kanyarodósávok tervezése-felülvizsgálata a tervező feladata), és a 2x2 sávos Szabadság út keresztezését és lehetőség szerint további, tervező által kijelölendő helyszíneken gyalogos-kerékpáros keresztezések kialakítását, csatlakozva a hatályos helyi közlekedés- és településfejlesztési tervekhez.

A tervezési feladat három szakaszban végzendő el: nyertes Ajánlattevő elsőként döntéselőkészítő tanulmányt készít a hév vonalvezetésének a Megrendelővel és a további érintett felekkel egyeztetett kijelölésére. Lényeges eleme a tervezési feladatnak a 3-as sz. főút (Szabadság út) és a kiválasztott nyomvonalváltozat szerinti további közutak különszintű közúti-vasúti keresztezésének vizsgálata és tervezése. A kiválasztott változatot előbb tanulmánytervi szintre kell kidolgozni, végül el kell készíteni minden olyan szakági tervet, amely szükséges a teljes 4 km-es pályaszakasz teljeskörű engedélyezéséhez. A tervezési feladat minimálisan tartalmazza az alábbi szakágak tervezését és szükség szerinti engedélyezését: vágány építés tervezése, felsővezetéki rendszer és áramellátás, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezési rendszer a teljes szakaszon és 2 db állomási elektronikus biztosítóberendezés, vonali és állomási műtárgyak, peron, támfal, megállóhelyek, állomások, forgalomtechnika, közterek és zöldfelületek rendezése, építés alatti organizáció tervezését stb., valamint környezetvédelmi engedélyeztetés, teljeskörű engedélyeztetés.

A Nyertes Ajánlattevő köteles továbbá az engedélyezési tervek alapján lehetséges teljeskörű hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatására, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzésére.

Az engedélyek megszerzését követően az engedélyes tervek alapján tenderdokumentáció készítendő.

A Nyertes Ajánlattevő feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2 alkalmassági feltételre bemutatott bármely szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezésében szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata hónapban (min 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli vasúti közlekedési létesítmény tervezési területen szerzett többlet szakmai tapasztalata hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli vasúti villamos berendezés tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. M/2.c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli közlekedési műtárgy tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. M/2.d) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzésénhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli környezetvédelem szakterület 1.3. és/vagy 1.4. pontok szerinti tapasztalata hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2021-00023

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000627692022/reszletek

2. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában rögzített 480 alatt naptári napot ért.

3. Kbt. 50. § (1) bek. k) pont szerinti részajánlattétel kizárásának indoka: AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja szakmai és észszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítése komplex, minden releváns szakágra kiterjedő módon történik. A részajánlattétel rendkívül magas koordinácós terhet róna az ajánlatkérőre, mivel minimálisan az alábbi szakágakban szükséges a tervezést elvégezni: vágány építés tervezése, felsővezetéki rendszer és áramellátás, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezési rendszer a teljes szakaszon és 2 db állomási elektronikus biztosítóberendezés, vonali és állomási műtárgyak, peron, támfal, megállóhelyek, állomások, forgalomtechnika, közterek és zöldfelületek rendezése, építés alatti organizáció. Az egyes szakágak tervezése jelentősen összefügg, amennyiben egyik tartalma változik, úgy az rögtön kihat a másik szakágra. A hatósági engedélyezéshez szükséges ezen szakági tervek összesítése, egyenszilárdságú rendszerbe szervezett elkészítése. Eltérő gazdasági szereplők által elkészített tervek esetleges inkompatibilitásával kapcsolatos felelősség szerződéses rendezése rendkívül komplex és kockázatos lenne. A tervezés folyamata során az egyes feladatrészek összefüggnek, egymásra épülnek, az érintettekkel és az engedélyező hatóságokkal folytatott egyeztetések során a tervezési végcélt teljesítő és engedélyezhető műszaki tartalom esetenként többszöri iterációval/áttervezéssel érhető el, amely a részajánlattételi lehetőség biztosítása által ütemtervi- és költségkockázattal bírna. Jelentős kockázatot jelent, ha egyes, az iterációs folyamat következtében megismétlendő munkafolyamatokat az egyes feladatrészért felelős eltérő gazdasági szereplők is elvégeznek, így ezen kockázatok kiküszöbölésének érdekében értelemszerűen részek meghatározása nem lehetséges. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bek.). A tervezési projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is EKR űrlap)

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Többek között a Kbt. 62. § (1) bek. c) pont és a Kr. 1. § (2)-(3a) bekezdései és 2. § (4) bekezdése, valamint 8. § c) pontja és 10. § c) pontja rendelkezései is irányadóak.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ra, 69.§(11a) bek-re, a 74.§(1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. melléklet szerinti hasonló nyilv.-ban való szereplés követelményét.

SZ/1. Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek. és 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek -az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: (alfa) szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az ESPD-t a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg azzal, hogy a közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmány és/vagy engedélyezési és/vagy tenderdokumentáció és/vagy kiviteli terv készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított, árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re, a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. (11) bek-ben foglaltakra.

AK a Kr. 19. (5) bek. foglaltaknak megfelelően AK jogosult kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtását előírni. Ha az AT a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az AK nem határoz meg a minden AT tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha, a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmány és/vagy engedélyezési és/vagy tenderdokumentáció és/vagy kiviteli terv készítése) árbevétele összesen nem éri el a nettó 150 000 000,- Ft-ot, azaz a nettó százötvenmillió Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek - a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. (alfa) pont kitöltése. Az ESPD-t a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg azzal, hogy a közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. b) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 9 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatások teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a Kr. 21/A. § és 22. § (1)-(2) bek. meghatározottak szerint kell igazolni legalább az alábbi tartalommal bíró referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:

- a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail cím),

- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

- a szerződés teljesítésének ideje, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

- az igazolás, vagy nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 21/A.§, 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már az ajánlatukban csatolni kell azoknak a szakembereknek megnevezését a képzettségüknek, illetve végzettségüknek, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).

- Az ajánlatban minden esetben csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

- Amennyiben adott szakember az ajánlattétel időpontjában az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy a nyilatkozatban a kamarai szám mellett az első kamarai nyilvántartásba vétel napját is fel kell tüntetnie ajánlattevőnek. Már megszerzett jogosultság esetén annak igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez Ajánlatkérő számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető, erre vonatkozó hivatkozás, az egyértelmű kamarai azonosítószám, a jogosultság első megszerzésének pontos ideje egyidejű megadásával.

- Amennyiben nem rendelkezik az adott szakember jogosultsággal, úgy az ajánlatban csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum, valamint a szakember(ek) által aláírt szakmai önéletrajza (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), amelyből a szakmai tapasztalatra (a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatra) vonatkozó alkalmasság megállapítható. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Tehát Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

A szakemberek (mint értékelt szakemberek) tekintetében a Kbt. 71. § (9a) bek. szabályai is irányadóak.

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bek. és 30. § (4) bek is irányadó.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg. Ajánlattevő az

előírt M/1 és M/2 alk, követelménynek a Kbt. 65. § (7) bek. foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben:

összesen nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, az alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint igazolt referenciával/referenciákkal:

a) Legalább 1 db OVSZ II. szerinti vagy ezzel egyenértékű közúttól elkülönített vasút (magasvasút, kéregvasút, mélyvezetésű vasút (metró)) és/vagy helyiérdekű vasút (HÉV) és/vagy OVSZ I. szerinti vagy ezzel egyenértékű országos közforgalmú vasút hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terveinek és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terveinek és/vagy hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terven vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terven alapuló tenderterv elkészítése tárgyú alábbiak szerinti referenciával

1) minimum 2 km - áramellátást is magába foglaló - vasúti pálya felújítás és/vagy új építés és

2) környezetvédelmi alátámasztó munkarész elkészítése és/vagy környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítése és

3) 1 km nyíltvonali pályaszakasz elektronikus biztosítóberendezés tervezése és/vagy 1 db állomás elektronikus biztosítóberendezésének tervezése.

OVSZ II. alatt a „18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról”,

OVSZ I. alatt a „103/2003. (XII.3.) GKM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat I. kötetének kiadásáról” értendő.

„OVSZ II. szerinti vagy ezzel egyenértékű közúttól elkülönített vasút” kitétellel egyenértékűnek tekinthetőek azok a referenciák, amelyek tárgya valamennyi (európai) egyenértékű nemzeti szabvány, így az Európai Unió és/vagy az EGT tagországában hatályos nemzeti szabvány szerinti magasvasút, kéregvasút, mélyvezetésű vasút (metró) és/vagy helyiérdekű vasút.

„OVSZ I. szerinti vagy ezzel egyenértékű országos közforgalmú vasút” egyenértékűnek tekinthetőek azok a referenciák, amelyek tárgya valamennyi (európai) egyenértékű nemzeti szabvány, így az Európai Unió és/vagy az EGT tagországában hatályos nemzeti szabvány szerinti országos közforgalmú vasút.

b) Legalább 1 db vasutat keresztező, közúti vagy vasúti alul- vagy felüljáró műtárgy hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terveinek és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

Az M/1. a) pont alatt meghatározott referenciakövetelmények legfeljebb 3 - adott esetben egymástól független -referenciával is igazolhatók.

Adott esetben egy referenciával több pont is igazolható, amennyiben az teljesíti az adott alkalmassági minimum feltételeknek való megfelelést.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

a) legalább 1 fő tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

b) legalább 1 fő tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV" jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

c) legalább 1 fő tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti tartószerkezeti tervezési szakterületi („T”) jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

d) legalább 1 fő szakember, aki a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet I. melléklet 1.3. vagy 1.4.szerinti környezetvédelmi részszakterületen („SZKV”) jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Ajánlatkérő az átfedést biztosítja az M/2. a) b), c) és d) pontja szerinti szakemberek tekintetében. A nevesített szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, valamint a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az illetékes szakmai kamara névjegyzékében a fenti jogosultsággal szerepeljenek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Finanszírozás formája: szállítói finanszírozás

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (4)-(6), (9), és (11) bek.; 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.

Részszámlák: 4 db részszámla és 1 végszámla („A” típusú nyomvonal vált. esetén 10%-10%-40%-10% és 30%, „B” változat esetén 10%-11%-45%-11% és 34%, „C” változat esetén 10%-12%-50%-12% és 38%,)

Ak előleget biztosít. Előleg mértéke: maximum a Szerződés szerinti Tervezési Díj ÁFA nélkül számított értékének 30 %-a

A szerződést biztosító kötelezettségek:

Teljesítési biztosíték: a nettó Tervezési Díj 5%-a

Jótállási biztosíték: a nettó Tervezési Díj 5%-a

Késedelmi kötbér: alapja az adott Teljesítési Szakaszhoz kapcsolódó teljes nettó Tervezési díjrész, mértéke napi 1 %. A késedelmi kötbér összege egy adott Teljesítési Szakasz esetében nem haladhatja meg a kötbéralap 20%-ának megfelelő összeget. A Késedelem továbbá az összes Teljesítési Szakaszhoz tekintetében kumuláltan nem haladhatja meg a 60 napot.

Szerződésszegési Kötbér: mértéke szerződésszegésenként a Tervezési Díj nettó értékének 0,05 %-a, nem haladhatja meg a Tervezési Díj nettó értékének 2,5 %-át.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Tervezési Díj 20 %-a.

További részletek a szerződésterv.-ben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/07/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/07/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik az I.3.) pontban rögzített elérhetőségen.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Jelen közb. eljárás a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

2. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik.

3. AK a Kbt. 71. § alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

4. A közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a KD figyelembevételével.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: Az ajánlatot aláíró és/ vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumokat. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

6. AK a Kbt. 41/B.§ alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf és/vagy jpeg kiterjesztésű formátumot írja elő.

7. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

8. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal, EKR űrlap formátumban.

9. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, EKR űrlap formátumban.

10. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges), EKR űrlap formátumban.

11. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi.

12. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt AT magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a KD-ban és a Kbt. 47.§ (2) bek.-ben meghatározottak szerint.

13. A jelen felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r., illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

14. EKR üzemzavara esetén az EKR rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

15. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bek-re.

16. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben AK végzi el.

17. Az AK a Kbt. 47. § (2a) bek.-től eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

18. A követelmények részletes leírását a KD tartalmazzák.

19. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 50 millió HUF/év és minimum 25 millió HUF/kárbiztosítási összegű, a szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő a szerződés teljes időtartamára és a végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiállításától számított 36 (harminchat) hónapig terjedő időre vonatkozóan, melyről nyilatkozni kell az ajánlatban.

20. AK úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bek.) AK úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Így csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett AT tekintetében végzi el a bírálatot. (Kbt. 81. § (5) bek.).

21. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.1)-III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

22. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

23. Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

24. FAKSZ: Dr. Kovács Tímea, lajstromszáma: 00997

25. AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható

pontszám: 0-10. Pontszámítás módszere:

- Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás (2-6. részszempont).

- Ár: fordított arányosítás (1. részszempont).

AK élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 2-6. értékelési részszempontok kapcsán 24 hónapban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték kerül behelyettesítésre. 0 hónap megajánlás esetén AT adott részszempontra 0 pontot kap.

AK a párhuzamos hónapokat csak egyszer veszi figyelembe az értékelés során, tehát 1 évben maximum 12 hónap megajánlás lehetséges a szakember vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet arra, hogy hogy a 2-6. számú értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bek.és b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerint az értékelési szempontra tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek.

26. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

27. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2022