Services - 347390-2021

09/07/2021    S131

Romania-Slobozia: Car repair services

2021/S 131-347390

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița
National registration number: 7639762
Postal address: Str. Decebal nr. 3
Town: Slobozia
NUTS code: RO315 Ialomiţa
Postal code: 920013
Country: Romania
Contact person: Florentina Agapie
E-mail: ambil.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 243234786
Fax: +40 243234786
Internet address(es):
Main address: www.ambulantaialomita.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100123782
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ambulanță
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de reparare a autovehiculelor din cadrul SAJ Ialomița

Reference number: 2764
II.1.2)Main CPV code
50112100 Car repair services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de reparare a autovehiculelor din cadrul SAJ Ialomita, conform caietului de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 527 419.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
71631200 Technical automobile inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO315 Ialomiţa
Main site or place of performance:

LA SEDIUL PRESTATORULUI DE SERVICII DE REPARARE A AUTOVEHICULELOR

II.2.4)Description of the procurement:

Efectuarea de interventii în termen, constând în repararea autovehiculelor din dotarea S.A.J. Ialomita, precum si mentinerea functionalitatii parcului auto, în scopul asigurării conditiilor optime pentru desfasurarea activitătii institutiei, conform cerintelor caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motive de excludere: conform prevederilor art. 169 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoștință că operatorul economic se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

1. Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat: buget local, buget de stat, la momentul depunerii;

2. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Alte documente edificatoare, după caz.

3. Pentru neîncadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 se va prezenta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

4. Declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016 care va fi prezentată de toti participantii odată cu depunerea DUAE. Persoanele din cadrul Autoritătii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, sunt următoarele:

MEMBRII COMITETULUI DIRECTOR

Manager general - dr. Popescu Olimpia,

Director economic - ec. Tenea Carmen-Anca,

Director medical - dr. Păun Tigeliu-Ion,

Director tehnic - ing. Pavel Nicolae,

As. sef - as. Nită Gina-Carmen

COMISIA DE EVALUARE:

Presedinte comisie, cu drept de vot, responsabil procedura:

— Ing. Pavel Nicolae

Membrii:

— ing. Nită Cornel

— ec. Agapie Florentina

Membru de rezervă:

— Ploiesteanu George

5. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Cerinţa nr. 1 - Persoane juridice/fizice române: prezentarea de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și,după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu art. 173 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, din care să reiasă faptul că ofertantul nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii sale, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Cerinţa nr. 2 - Ofertantul trebuie să detină Autorizatie RAR–RNTR 9, pentru activitati la tipul A1 (inclusiv de tipul A1.8.4. - sisteme de incalzire, de climatizare si de refrigerare) si de tipul A2 si A3, valabilă la data prezentării.

Cerinţa nr. 3 Ofertantul trebuie să detină Autorizatie RAR – RNTR 1 pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, la tipurile de autovehicule prezentate în caietul de sarcini, valabilă la data prezentării.

— Anexa nr. 10 la reglementari: „REGISTRUL AUTO ROMÂN-CERTIFICAT DE ATESTARE”

— Anexa nr. 8 la reglementari (FATA): ”AUTORIZATIA TEHNICĂ”

— Anexa nr. 8 la reglementari VERSO): ”COD STATIE”

RNTR1=Ordin pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnicaperiodica. Persoane juridice/fizice străine: prezentarea de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic (traduse în limba română).

Persoana juridica străină beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea, de care beneficiază şi prestatorul român în ţara în care prestatorul străin este rezident.

Modalitatea de îndeplinire: Completare DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Obiectul acordului-cadru/contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale în momentul prezentării.

Autoritatea acceptă la momentul depunerii ofertelor, DUAE, ca dovada preliminară a îndeplinirii de către operatorul economic a condiţiilor/criteriilor stipulate, urmând ca înainte de atribuirea contractului, să fie prezentate la solicitarea autoritătii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor, în copie lizibilă,,conform cu originalul”, următoarele documente:

1. Certificat constatator emis de ONRC;

2. Autorizatia tehnică, inclusiv anexa la autorizatie, emisă de RAR – conform RNTR-9, pentru activitati la tipul A1 (inclusiv de tipul A1.8.4. - sisteme de incalzire, de climatizare si de refrigerare) si de tipul A2 si A3. Este obligatorie detinerea autorizatiei pentru toate cele trei tipuri de activitati.

Autorizatia RAR este solicitată conform prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, art. 5 alin. (2) lit. j si alin. (3) litera l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare.

Notă: Cerinta se aplică inclusiv pentru subcontractanti care completează informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generala Declararea cifrei de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documente justifi cative: bilanturi contabile, rapoarte de audit fi nanciar întocmite de entităti specializate sau balante de verifi care asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului fi anciar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu, alte documente. Operatorii economici vor prezenta copii după documente financiare din ultimii trei ani, din care să rezulte respectarea cerintei privind cifra medie de afaceri.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Se va prezenta la nivelul DUAE lista contractelor de servicii de reparare a automobilelor prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Efectivele medii anuale de personal Se va prezenta la nivelul DUAE numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Se va prezenta la nivelul DUAE lista privind utilajele, instalatiile si/sau echipamentele tehnice aflate la dispozitia acestuia pe durata executării acordului-cadru. 1. Să aibă în dotare cel putin 2 elevatoare de minimum 3,5 tone 2. Să aibă în dotare cel putin cel putin un elevator de masa 4 tone. 3. Să dispună de UNITATE SERVICE PE RAZA LOCALITATII SLOBOZIA (unde se afla SediulCentral al SAJ Ialomita) sau la o distanta de maximum 100 km de acesta

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinător) va completa cerinta corespunzatoare înformularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – copii contracte/procese verbale de receptie/recomandari/ certifi cate constatatoare/alte documente din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare obiectului procedurii de achizitie, vor fi prezentate,DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 (dacă este cazul): Prin angajamentul ferm,terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terțilorsusținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/acesția a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Modalitatea de îndeplinire: Se va completaDUAE de către ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineride terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care de atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțuluisusținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectivîn care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintei prin prezentarea declaratiei referitoare la numărul mediu anual depersonal al operatorului economic.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei prin prezentarea declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile si/sau echipamentele tehnice aflate la dispozitia acestuia pe durata executarii contractului de prestari servicii. Ofertantii vor face dovada dotarii tehnice pentru întreaga gamă de reparatii a autosanitarelor (cf. autorizării RAR din anexă), prin prezentarea la nivelul propunerii tehnice, a următoarelor documente, dar fără a se limita la acestea, respectiv: -Documente care atesta forma de proprietate a dotarilor: de exemplu, pentru echipamenteleproprii: registrul mijloacelor fixe sau registrul inventar, in care vor fi marcate echipamentele necesare îndeplinirii contractului, iar pentru echipamentele care nu sunt în proprietatea ofertantului, se va atasa copie,,conform cu originalul” după contractele de închiriere, comodat,leasing, angajament de punere la dispozitie; - Operatorul economic va face dovada detinerii dotarilor necesare prin prezentarea extraselor din Registrul mijloacelor fixe (insotita de fisa mijloacelor fixe respective). - Pentru dotarile detinute ce nu constituie proprietatea operatoruluieconomic (inchiriere, comodat, leasing), se vor prezenta documente aferente, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Se vor prezenta orice documente doveditoare, în scopul indeplinirii cerintei, în copie,,conform cu originalul”.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/08/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/08/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European)- Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata -

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport indicate în fisa de date a achizitiei, în vederea probării celor asumate prin DUAE.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior, din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor respecta modelul de acord-cadru și de contract subsecvent.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:

•Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici

•În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice)

Numar zile până la care autoritatea contractanta poate raspunde la solicitarile de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița
Postal address: Str. Decebal nr. 3
Town: Slobozia
Postal code: 920013
Country: Romania
E-mail: ambil.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 243234786
Fax: +40 243234786
Internet address: www.ambulantaialomita.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/07/2021