Services - 34753-2022

21/01/2022    S15

Poland-Nekla: Refuse and waste related services

2022/S 015-034753

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Nekla
National registration number: 63125809800000
Postal address: ul. Dworcowa 10
Town: Nekla
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-330
Country: Poland
Contact person: Marta Kamel
E-mail: m.kamel@gminanekla.pl
Telephone: +48 614373197
Fax: +48 614386490
Internet address(es):
Main address: https://www.nekla.eu/
Address of the buyer profile: https://www.nekla.eu/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Reference number: ZZ.271.17.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 748 148.44 PLN / Highest offer: 1 748 148.44 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Gmina Nekla

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 204-533474
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: URBIS Sp. z o.o.
National registration number: 7840041944
Postal address: Chrobrego 24/25
Town: Gniezno
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-200
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 614 205.44 PLN
Total value of the contract/lot: 1 748 148.44 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

a) oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) w formie elektronicznej opracowany według zaleceń rozdziału XI i XIV SWZ (formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 oraz art. 128 ust. 1 ustawy – Pzp),

c) notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub dokument równoważny określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik wykonawcy – zgodnie z księgą pierwszą, częścią ogólną, działem VI, rozdziałem II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

d) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (oświadczenie nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 oraz art. 128 ust. 1 ustawy – Pzp).

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b) ust. 2 wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 126 ust. 1, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających:

I) brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2 do SWZ),

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp,

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

II) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

a) oświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach wraz z numerem BDO,

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (w zakresie dysponowania instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022