Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 347580-2019

24/07/2019    S141

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 141-347580

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0227.581.301_26661
Postadres: Jourdanstraat 45–55
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Gaëlle Rodriguez
E-mail: grodriguez@slrb.brussels
Telefoon: +32 25331911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.slrb.brussels/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348061
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348061
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SLRB-VAN+OVERBEKE-F02
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Van Overbeke, te 1083 Ganshoren

Referentienummer: SLRB-VAN OVERBEKE-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Volledige opdracht in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan voor de studie en opvolging van de werken betreffende de bouw van ongeveer 97 woningen waarvan 20 % sociale en 80 % middenklassewoningen, een kinderdagverblijf met 24 opvangplaatsen, een gemeenschapszaal van ongeveer 200 m2 en een sportuitrusting van ongeveer 200 m2 gelegen in de Van Overbekelaan, te 1083 Ganshoren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 019 476.93 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team of een onderneming dat/die de volgende beroepen omvat: architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur bijzondere technieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator en landschapsarchitect en dat/die belast is met de volledige opdracht voor de studie en opvolging van de werken voor de bouw van ongeveer 97 woningen waarvan 20 % sociale en 80 % middenklassewoningen, een kinderdagverblijf met 24 opvangplaatsen, een gemeenschapszaal met Openbare Computerruimte (OCR) van ongeveer 200 m2 en een sportuitrusting in het gebouw van ongeveer 200 m2, met inachtneming van een duurzame en ecologische visie in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

Voor het overige verwijzen we naar de bijlage die bij deze aankondiging van opdracht is gevoegd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 019 476.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

De beperking van het aantal kandidaturen is gebaseerd op de analyse van de knowhow en ervaring van de kandidaat, in het bijzonder de ervaring in het ontwerp van woningen, alsook de knowhow in het zoeken naar vernieuwende oplossingen die aangepast zijn aan de context van het project zoals beschreven in het voorwerp van de opdracht. Die aspecten worden geëvalueerd aan de hand van het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) en van de documenten die opgenomen zijn als bijlage bij de aankondiging van opdracht en die de kandidaat insluit bij zijn kandidatuur.

Het UEA is beschikbaar op het volgende adres: (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/? qid=1498470834586&uri=CELEX:32016R0007)

Elk lid van een combinatie van ondernemers dient zijn UEA in.

De inlichtingen op de pagina's die de vereiste maxima overschrijden, worden niet in aanmerking genomen bij de analyse van het dossier.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De bouwprijs zonder btw is inclusief abraak en omgeving.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Onverminderd de toepassing van art.70 van de wet van 17.6.2016 mogen de kandidaten zich niet in 1 van de in de art.67 t/m 69 van de wet van 17.6.2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden.

De kandidaten vullen het UEA-doc in (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1498470834586&uri=CELEX:32016R0007)

Bij dat document voegen ze het volgende: voor het bureau of elk lid van de combinatie van ondernemers:

1) naleving van art.68 van de wet van 17.6.2016 en van art.62 van het koninklijk besluit van 18.4.2017:

— de kand. die geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27.6.1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een verklaring op eer waaruit dat feit blijkt,

— de kand. die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27.6.1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen,

— de kand. die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de kand. voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen;

2) naleving van art. 68 van de wet van 17.6.2016 en van art. 63 van het koninklijk besluit van 18.4.2017:

— de kand. voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de deelnemingsaanvragen. Belgische kand. moeten een door de FOD Financiën uitgereikt attest voorleggen.

3) de eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17.6.2016. Door de ondertekening van het UEA verklaart de kand.: op erewoord in het bezit te zijn van en er zich, op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid, toe te verbinden de onderstaande documenten binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen: (deze documenten worden gevraagd ingeval de kand. in aanmerking komt voor de selectie);

4) strafregister. Voor elk teamlid (rechtspersoon): uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land. De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden worden aangesteld met een beslissingsbevoegdheid binnen elke rechtspersoon die deel uitmaakt van de combinatie, worden meegedeeld. De uittreksels uit het strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de statuten en vennootschapsakten werd aangesteld, moeten worden meegedeeld.

5) bewijs van afwezigheid van faillissement. Voor elk teamlid (rechtspersoon), een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de kand. of inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.

Voor het fiscale attest, het RSZ-attest en het bewijs van afwezigheid van faillissement maakt de aanbestedende overheid gebruik van Telemarc. Hij zal de inschrijvers deze documenten enkel vragen als hij ze niet via Telemarc kan bekomen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaten vullen afdeling A.2 van het UEA in (voor titel 1.1), alsook afdeling C.6 (voor de titels 1.2, 1.3, 1.4) en afdeling C.1 b) voor de technische referenties (2).

Door de ondertekening van het UEA verklaart de kandidaat: op erewoord in het bezit te zijn van de in de bijlage bij de aankondiging van opdracht opgesomde documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de kandidaat in aanmerking komt voor de selectie).

Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Zie punt III.1.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De 1e fase van onderhavige procedure bestaat uit de verzending, door de kandidaten, van de documenten die in deze aankondiging worden vermeld. Op basis daarvan zal de aanbestedende overheid overgaan tot een selectie van de kandidaten. Het bestek wordt enkel aan de geselecteerde kandidaten toegestuurd.

Deze aankondiging van opdracht is niet volledig en vereist informatie die opgenomen is in de bijlage bij dit document.

Er werd voor deze opdracht een forum opgestart op de website van e-Procurement. Alle vragen of toelichtingen over de opdracht of de bijhorende documenten moeten op dit forum worden geplaatst. Er worden geen antwoorden verstrekt via e-mail.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2019