Services - 34760-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wińsko: Refuse and waste related services

2022/S 015-034760

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wińsko
National registration number: 9880177504
Town: Wińsko
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-160
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Piotrowska
E-mail: a.piotrowska@winsko.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.winsko.pl
Address of the buyer profile: https://winsko.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Wińsko

Reference number: IZR.271.35.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko oraz powstających na obiektach i przystankach autobusowych znajdujących się na terenie gminy Wińsko. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

- Część 1.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko;

- Część 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych należących do gminy Wińsko

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 013 446.93 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

gmina Wińsko

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 11 do SWZ), których rodzaje wraz z kodami odpadów określa załącznik nr 19 do SWZ. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również nieruchomości zamieszkałe w pojemniki, kontenery i worki na odpady wg ilości i pojemności wskazanych w pkt. 11; w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

2) Organizacja przedmiotu zamówienia.

Zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości (za wyjątkiem odpadów wymienionych w pkt. 2 lit. f), których odbiór do utylizacji odbywa się wyłącznie ze wskazanych aptek) odbywać się będzie z podziałem na:

a) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne);

b) szkło;

c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale;

d) papier;

e) bioodpady;

f) leki – ze wskazanych aptek i placówek zdrowia, których wykaz stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3) Przewidywane ilości odpadów komunalnych generowanych na terenie gminy Wińsko w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024 r.:

Rodzaj odpadu komunalnego Szacunkowa wielkość zamówienia

/Mg/

odpady niesegregowane 4 446,95

odpady segregowane (papier) 120,03

odpady segregowane (tworzywo sztuczne) 748,79

odpady segregowane (metale) 43,71

odpady segregowane (szkło) 519,29

odpady segregowane (odpady opakowaniowe wielomateriałowe) 44,75

odpady segregowane (bioodpady) 245,57

Odpady niebezpieczne 1,38

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9,63

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 362,60

Leki 0,28

odpady budowlane i rozbiórkowe 237,29

Odpady tekstylne i odzież 29,05

zużyte opony 52,58

Chemikalia 5,18

zużyte baterie i akumulatory 6,9

Odpady niekwalifikujące odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 4,49

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji zgłoszonej reklamacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych do gminy Wińsko

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

gmina Wińsko

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych: w świetlicach wiejskich oraz w jednostkach OSP na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 15 do SWZ), na przystankach autobusowych i w koszach ulicznych (załącznik nr 16 do SWZ), przy budynku Urzędu Gminy Wińsko (adres: Plac Wolności 2, Wińsko) oraz na placu targowym (ul. Ciemna) w Wińsku. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również świetlice w pojemniki na odpady wg ilości i pojemności wskazanych w załączniku nr 17 do SWZ. Ponadto w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

2) Szacowana ilość w Mg odebranych odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. wynosi: 50,00 Mg.

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z przystanków autobusowych i koszy ulicznych wskazanych w załączniku nr 16 do SWZ raz na dwa tygodnie.

4) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich wskazanych w załączniku nr 15 do SWZ dwa razy na miesiąc;

5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Wińsko oraz z placu targowego raz na dwa tygodnie;

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji zgłoszonej reklamacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 230-605269
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
National registration number: 8971612750
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 54-519
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 890 160.25 PLN
Total value of the contract/lot: 5 595 232.14 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Wińsko

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych do gminy Wińsko

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określone są w art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022