Services - 34762-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lublin: Medical waste services

2022/S 015-034762

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Postal address: ul. Staszica 16
Town: Lublin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 20-081
Country: Poland
Contact person: Dorota Daniel
E-mail: ddaniel@spsk1.lublin.pl
Telephone: +48 815344610
Internet address(es):
Main address: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Reference number: EO/EG-2720/LXVIII/21
II.1.2)Main CPV code
90524000 Medical waste services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia stanowi: usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ.

2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

3. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa.

4. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu zamówienia, zwanych dalej Pracownikami, którzy

w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności wykonawcze tj.:

• odbiór odpadów w kontenerach zgodnie z harmonogramem z miejsc gromadzenia i magazynowania wskazanych przez Zamawiającego,

• ważenie odpadów przy ich odbiorze,

• załadunek odpadów do samochodu Wykonawcy,

• zastąpienie zabranych pojemników z odpadami pojemnikami czystymi i zdezynfekowanymi,

• przekazanie odpadów do unieszkodliwienia,

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 592 904.96 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90524000 Medical waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kliniki SPSK1

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia stanowi: usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ.

2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

3. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa.

4. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu zamówienia, zwanych dalej Pracownikami, którzy

w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności wykonawcze tj.:

• odbiór odpadów w kontenerach zgodnie z harmonogramem z miejsc gromadzenia i magazynowania wskazanych przez Zamawiającego,

• ważenie odpadów przy ich odbiorze,

• załadunek odpadów do samochodu Wykonawcy,

• zastąpienie zabranych pojemników z odpadami pojemnikami czystymi i zdezynfekowanymi,

• przekazanie odpadów do unieszkodliwienia,

• potwierdzenie na dokumentach odbioru i unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych.

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 208-544671
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Utylimed sp.z o.o.
National registration number: 7122584945
Town: Lublin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 20-207
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Raf- Ekologia
National registration number: 6842198750
Town: Jedlicze
NUTS code: PL Polska
Postal code: 38-460
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 592 904.96 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022