Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 347742-2020

23/07/2020    S141

Polonia-Kolbuszowa: Servicios de tratamiento de datos

2020/S 141-347742

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Kolbuszowski
Número de identificación fiscal: PL32
Dirección postal: ul. 11 Listopada 10
Localidad: Kolbuszowa
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 36-100
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Ziółkowska, Dorota Dworak
Correo electrónico: przetargi@kolbuszowski.pl
Teléfono: +48 172275880
Fax: +48 172271523
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.kolbuszowski.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej

Número de referencia: OR.272.1.2019
II.1.2)Código CPV principal
72310000 Servicios de tratamiento de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
79999100 Servicios de escaneado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat kolbuszowski

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

1. Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 130,0 mb (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne, w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie około 36,5 mb, oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 25/09/2020
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPK.02.01.00-18-0037/16 Projekt: „Podkarpacki system informacji przestrzennej”, II oś priorytetowa, Cyfrowe Podkarpacie RPO WP na lata 2014–2020.

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 217-533253

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: OR.272.1.2019
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
05/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Golowski W., Landsmanm J., Landsman R.
Dirección postal: ul. Wola 18
Localidad: Rymanów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 38-480
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Geores sp. z o.o.
Dirección postal: ul Targowa 3
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 35-064
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 542 576.42 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 11a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/07/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72310000 Servicios de tratamiento de datos
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
79999100 Servicios de escaneado
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat kolbuszowski

VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 130,0 mb (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie około 36,5 mb, oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 25/11/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 542 576.42 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Usługi Geodezyjno-Karograficzne Golowski W, Landsmann J., Landsmann R.
Dirección postal: ul. Wola 18
Localidad: Rymanów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 38-480
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Geores Sp. z o.o.
Dirección postal: Ul. Targowa 3
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 35-064
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

W treści zawartej umowy nr Or.272.2.2020 wprowadzono następujące zmiany:

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Całość prac związanych z realizacją niniejszej umowy zostanie wykonana w nieprzekraczalnym terminie: do 25.11.2020”.

Wskazane powyżej zmiany zostały wprowadzone zgodnie z treścią art. 15r ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze treść powyższego przepisu Wykonawca, pismami z 18.6.2020 i 22.6.2020, powiadomił Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, mających wpływ na brak możliwości realizacji przedmiotowej umowy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2020 r.

Uzasadniając złożony wniosek wskazał, że od 15.3.2020 firma wykonywała przez okres około dwóch miesięcy prace w ograniczonym zakresie. Wykonawca uruchomił pracę zdalną przy wykorzystaniu zdalnego pulpitu, co pozwalało wykonać jedynie czynności związane z uzupełnieniem bazy danych wcześniej zeskanowanych operatów. Niemniej jednak prace wykonywane były przez zmniejszoną liczbę pracowników. Przyczyną tego była konieczność sprawowania opieki nad dziećmi z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli. Wykonawca wyjaśnił, że połowa z ośmiu pracowników wyznaczonych do realizacji ww. zadania przebywała na zwolnieniu z uwagi na opiekę nad dzieckiem. Ponadto prawie całkowicie zostały wstrzymane prace związane ze skanowaniem materiałów, bowiem utrudnione było pobieranie materiałów do skanowania ze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników, jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, należy wskazać, że w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej od dnia 16 marca 2020 r. wprowadzono zmiany organizacyjne w działalności Urzędu polegające na ograniczeniu bezpośredniej obsługi stron, ograniczeniu wejścia i poruszania się po budynku zarówno petentów, jak i pracowników. Obostrzenia te w dużym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie pracy urzędu. Dodatkowo liczba pracowników obsługujących interesantów, w szczególności w Wydziale Geodezji, ze względu na panującą sytuację zmniejszyła się o pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie oraz opiece nad dziećmi, co w dużym stopniu wpłynęło na bieżące wydawanie materiałów do skanowania.

Zasadnym więc było dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tj. konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 568), w związku z okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Szczegóły opisano w sekcji VII.2.1.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 542 576.42 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 542 576.42 PLN