Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 347742-2020

23/07/2020    S141

Polonia-Kolbuszowa: Servicios de tratamiento de datos

2020/S 141-347742

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Kolbuszowski
Número de identificación fiscal: PL32
Dirección postal: ul. 11 Listopada 10
Localidad: Kolbuszowa
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 36-100
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Ziółkowska, Dorota Dworak
Correo electrónico: przetargi@kolbuszowski.pl
Teléfono: +48 172275880
Fax: +48 172271523
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.kolbuszowski.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej

Número de referencia: OR.272.1.2019
II.1.2)Código CPV principal
72310000 Servicios de tratamiento de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
79999100 Servicios de escaneado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 25/09/2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 217-533253

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: OR.272.1.2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72310000 Servicios de tratamiento de datos
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 130,0 mb (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie około 36,5 mb, oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 25/11/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 542 576.42 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Usługi Geodezyjno-Karograficzne Golowski W, Landsmann J., Landsmann R.
Dirección postal: ul. Wola 18
Localidad: Rymanów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 38-480
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Geores Sp. z o.o.
Dirección postal: Ul. Targowa 3
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 35-064
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 568), w związku z okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Szczegóły opisano w sekcji VII.2.1.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 542 576.42 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 542 576.42 PLN