Services - 34778-2022

21/01/2022    S15

Polska-Krosno: Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

2022/S 015-034778

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Fredry 12
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Pachana
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Tel.: +48 134748315
Faks: +48 134368678
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.ekrosno.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione wielkogabaryty)

Numer referencyjny: DZ-2300-18/RCO/2021
II.1.2)Główny kod CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetwarzania odpadów w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego sklasyfikowanych, zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzone w wyniku procesu mechanicznego rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 108 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Odbiór odpadów odbywał się będzie z Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

2. Przewidywana do odebrania w okresie 12 miesięcy ilość odpadów, wynosi około 2 000 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.) przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 1 200 Mg.

3. Odpady będą odbierane w formie rozdrobnionej.

4. Odpady będą odbierane sukcesywnie przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie do 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zlecenia odbioru będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem.

5. Koszty transportu ponosi Wykonawca.

6. Koszty załadunku odpadów ponosi Zamawiający.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

Wymagania dodatkowe

Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp gdyż przekazywanie odpadów do przetworzenia w ramach niniejszej umowy nie będzie następowało w sposób powtarzalny, lecz w sposób doraźny, w nieregularnych odstępach czasowych, wynikających z potrzeb chwili Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 227-597729
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione wielkogabaryty)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ECON TRADER Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP-899-271-63-54
Adres pocztowy: ul. Długosza 27
Miejscowość: Wojkowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-580
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKOPARTNER Recykling Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP-692-24-80-313
Adres pocztowy: ul. Zielona 3
Miejscowość: Lubinie
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 59-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MO - BRUK S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP- 7343294252
Adres pocztowy: Niecew 68
Miejscowość: Korzenna
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 33-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 120 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 108 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,.

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1-3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

c) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022