Služby - 347930-2022

28/06/2022    S122

Slovensko-Košice: Návrhárske a architektonické služby

2022/S 122-347930

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 094-259723)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397768
Poštová adresa: Šrobárova
Mesto/obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04180
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Gašparík
E-mail: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk
Telefón: +421 911304888
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1036

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

„Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC“

Referenčné číslo: GUR000002_UPJS_PD
II.1.2)Hlavný kód CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Architektonický návrh/štúdia), vypracovanie

dokumentácie pre územné konanie a výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného Územného rozhodnutia.

a

Spracovanie stavebnej projektovej dokumentácie pre Centrum kvantových a informačných technológií (CQIT), Park

Angelinum 19, výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a výkon odborného

autorského dohľadu počas realizácie stavebných prác.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/06/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 094-259723

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 27/06/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 11/07/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: odmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 28/06/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 12/07/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Namiesto:

6) V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude víťazný uchádzač povinný pred

uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

má byť:

6) V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude víťazný uchádzač povinný pred

uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: