Szolgáltatások - 348028-2022

28/06/2022    S122

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 122-348028

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EBP keretében tervezési feladatok 8 részben - ÉPC

Hivatkozási szám: EKR001060102018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szent Margit Kórház

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Szent Margit Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

A Szent Margit Kórház meglévő A, B, C és Nővérszálló épületeinek felújításához (nettó 28 977 m2, bruttó 32 454 m2), új épületrész és épület létrehozásához (bruttó 12 690 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 720 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 66
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 010-019905

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 7
Elnevezés:

Szent Margit Kórház

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Terraszer Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47578483
Postai cím: Szőnyi István Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: terraszer@citromail.hu
Telefon: +36 302176071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 840 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.06.02.

VII.2.1) pont folytatása:

3.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

3.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.15. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számláján fel kell tüntetni az alábbi egyedi azonosítót: EBP/241/2021.

A számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni:

Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.

Cím 1013 Budapest, Krisztina körút 39.

Adószáma: 10476077-2-41

3.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

XI.3. A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra és az operatív feladatok ellátásra kijelölt személy:

Név: Somogyi Zoltán

Telefon: + 36 20 495 9038

E-mail: somogyi.zoltan@ebp.gov.hu

3.8. Felek kijelentik, hogy Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti tartalommal hatályban maradnak.

VII.2.2) pont folytatása:

6. B-D épületek összekötő alagút tervei

A Kórház fejlesztésének elmaradó II. üteme esetén a felépülő új, D1 jelű épület a Kórház jelenlegi épületeiből a telekviszonyok miatt csak közúton lenne megközelíthető. Ennek elkerülése érdekében a Kórház azzal a kéréssel fordult a Megrendelőhöz és a Tervezőhöz, hogy vizsgálják megy egy, az önkormányzati óvoda rézsűs kertje alatt futó alagút lehetőségét, amely az új D1 jelű épületet kötné össze a Kórház területével, B épületeivel. A Tervező 2021. júliusában nyert először belépést az óvoda területére, ahol a felméréseket elvégezte, a Megrendelő az alagút építését a szolgáltatott adatok és a bemutatott nyomvonal alapján elrendelte.

Az alagút tervezése nem volt része a tervezési szerződésnek, annak költségével a Tervező az ajánlat adásakor nem számolhatott.

Pótmunka költsége: nettó 6 101 933 Ft + Áfa

7. Óvoda kertjének rendbetételével kapcsolatos új tájépítész tervek

A III. kerületi önkormányzat, mint a Kórház fejlesztésével érintett ingatlan többségi tulajdonosa, 2021. június 4-én kelt határozatában azzal a feltétellel adta meg az előzetes jóváhagyását, hogy a tervezési területtel közvetlen határos Óbudai Százszorszép Óvoda zöldfelületeinek, rendeletben előírt játszó-pihenő udvarainak kialakítása a projekt részeként tervezendő és kialakítandó. A Tervező az önkormányzat és az érintett óvoda engedélye alapján 2021. július 13-án léphetett be először az óvoda területére és kezdhette meg a terület felmérését.

A fentiek alapján a Tervező elkészítette az Óbudai Százszorszép Óvoda zöldfelületeinek, rendeletben előírt játszó-pihenő udvarainak terveit, illetve azok helyreállítási terveit arra az esetre is, amennyiben a kórház B - D1 épületeket összekötő alagút megépül. A terveket a Tervező az érintett önkormányzatnak is bemutatta. A feladat nem volt része a tervezési szerződésnek, annak költségével a tervező az ajánlat adásakor nem számolhatott.

Pótmunka költsége: nettó 1 980 000 Ft + Áfa

Felek a jelen Szerződésmódosítást a 2.10-2.11. pontban foglalt indokok alapján a Kbt. 141. § (6) bekezdésre alapítják.

2.10. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 197. § (22) bekezdése alapján a törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvénnyel megállapított 138. § (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződésekre is, a megkötött szerződéseknél a még be nem jelentett alvállalkozók tekintetében, ezért szükséges a szerződés IX.2. pontjának módosítása.

2.11. Felek megállapítják, hogy a Preambulumban részletesen kifejtett, Megrendelő személyében bekövetkező - Kbt. 139. § (3) bekezdésének megfelelő - változáshoz kapcsolódóan a Szerződés egyéb tartalmi elemének nem lényeges módosítása vált szükségessé.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:

6. rész: 5 db.érvényes:3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.(nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen:2: RI-ZA-LIT KFT, 1221 Bp, Lomnici u 28/A, Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d. 7. rész: 7 db.érvényes:3: Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.(nyertes), Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. érvénytelen: 2: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. figyelmen kívül hagyott:2: Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. 8. rész: 6 db. érvényes: 3: DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.,KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen: 2: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. figyelmen kívül hagyott:1: Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szent Margit Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

A Szent Margit Kórház meglévő A, B, C és Nővérszálló épületeinek felújításához (nettó 28 977 m2, bruttó 32 454 m2), új épületrész és épület létrehozásához (bruttó 12 690 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 720 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 66
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 840 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Terraszer Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47578483
Postai cím: Szőnyi István Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: terraszer@citromail.hu
Telefon: +36 302176071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.1. Felek a Szerződés II.4.A. I.3) pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint állapítják meg: A

Vázlatterv készítési rész:

- Vázlatterv (véglegesített tervezési programmal, melynek része a véglegesített orvos-szakmai program is).

Határidő: a Szerződés II.4. A. I.2) Előkészítési fázis / Koncepció készítési rész elfogadását követően, az Előkészítési fázis / Vázlatterv készítési rész Megrendelő általi írásbeli elrendelését követő 145 napon belül (kötbérköteles határidő).

3.2. A Felek a Szerződés VI.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

VI.1. A Tervezőt a szerződésszerűen elkészített I-III. fázis szerinti tervekért és dokumentációkért, valamint a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatásért, továbbá a tervdokumentációk tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként nettó 846 581 123 Ft + Áfa (azaz nyolcszáznegyvenhatmillió-ötszáznyolcvanegyezer-százhuszonhárom forint plusz általános forgalmi adó) fix összegű általány tervezési díj (a továbbiakban: „Tervezési Díj”) illeti meg.

3.3. A Felek a Szerződés VI.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj, a továbbiakban: „Díj”) az egyes feladatok tekintetében az alábbiak szerint alakul:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis: Tervezési Díj 15%-a

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: Fix átalány díj: 40 132 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: Fix átalány díj: 40 132 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész Fix átalány díj: 40 132 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

II. Engedélyezési terv fázis :Tervezési Díj 30 %-a Fix átalány díj: 240 796 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

III. Kiviteli terv fázis: Tervezési Díj 55 %-a Fix átalány díj: 441 460 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

III. Pótmunkák ellenértéke nettó 43 925 123 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 4 392 512 Ft + ÁFA)

3.4. A Felek a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Vállalkozót megillető díj az egyes feladatok tekintetében az alábbi ütemezés és feltételek szerint teljesítendő:

Feladatok: Teljesítési feltétel:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: - Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: - Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi tanulmány és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész - I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi vázlatterv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

II. Engedélyezési terv fázis - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 20%-a jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén.

Pótmunka ellenértéke - Pótmunkára vonatkozó fix átalány díj 100%-a valamennyi, pótmunkához kapcsolódó dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása esetén

III. Kiviteli terv fázis: - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi kiviteli terv és dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 15%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, a Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok megadása, esetleges további tájékoztatások megadása, a kivitelezői közbeszerzési dokumentumok kiegészítése és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására alkalmas teljeskörű elkészülte, azok Megrendelői elfogadása estén.

- fix átalány díj 5%-a a kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárulása esetén.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a jelen Szerződésmódosítást a 2.9. pontban foglalt indokok alapján a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésre alapítják

2.9. Megrendelő a Felek között létrejött Szerződés alapján az alábbi pótmunkák elvégzésére kérte fel a Tervezőt:

1. Ütemezett változatok kidolgozása a koncepció tervezési fázistól kezdve, dokumentációk emiatti többszörözése

A Szerződés előírásai szerint több koncepcióváltozatot kellett készítenie a Tervezőnek. A vázlattervet és az engedélyezési tervet a kiválasztott koncepcióváltozat alapján kellett elkészíteni. Minden változat feltételezte, hogy a tervek alapján a kivitelezés egyetlen ütemben fog megvalósulni.

A Megrendelő a tervezési munka során először a 2020. augusztus 7.-i kooperáción jelentette be, hogy ütemezett kivitelezés várható a Szent Margit Kórház (a továbbiakban: Kórház) fejlesztési munkáira az EBP keretéből rendelkezésre álló forrásnak megfelelően, amely forrás nem volt elég a teljes orvos-szakmai program megvalósítására. Ezt követően újabb költségcsökkentés következtében a Tervezőnek a koncepcióváltozatokban megjelenő új épületet, a V06 változatban szereplő felújításokat és a teljes vázlattervet is ütemeznie kellett, oly módon, hogy a két ütemben megvalósuló fejlesztések önállóan, a másik ütemtől függetlenül is teljes értékűek legyenek.

A fentiekre tekintettel az ütemezés a tervezési munkák minden elemére kiterjed, az építészeti, orvostechnológiai és szakági műszaki tervezésektől kezdve a költségbecslések összeállításáig, illetve a prezentációs anyagok is ütemekre bontva kell, hogy bemutassák a fejlesztéseket. Ennek következtében az ajánlati dokumentációhoz képest a kidolgozandó tervdokumentációk mennyisége a többszörösére nőtt, tekintettel arra, hogy minden egyes dokumentációt külön kellett elkészíteni az egyes ütemekhez. Ez a követelmény, amely alapvetően befolyásolta az elvégzendő munka mennyiségét az árajánlat adásakor a Tervező előtt nem volt ismert.

Pótmunka költsége: nettó 9 579 890 Ft + Áfa

2. Közterületen végzett tervezési feladatok

A kórház pályázati dokumentációjának műszaki tartalma tervezési területként a kórház területét jelölte meg: „Tervező tervezési feladatát telekhatárig, kert, közmű és út csatlakozások esetén a közcélú csatlakozási pontig végzi”. A fenti előírást a közbeszerzési eljárás során kiadott kiegészítő tájékoztatások is megerősítették (pl. 2019. január 30.-i kiegészítő tájékoztatás válasza a 2. sz. kérdésre: „Az ingatlan határán kívüli terület nem képezi a tervezés részét.”).

A Tervező felmérés szakaszában tárta fel, hogy a Gelléri Andor Endre utcában fekvő közművek nem érnek el a tervezett, és az elfogadott koncepcióváltozatban szereplő „D1” jelű épületig. Ennek megfelelően a 2020. november 4.-i kooperáción jelezte, hogy amennyiben az óvoda a helyén marad, az első ütemű D1 épület közműellátása csak kétféleképpen oldható meg: szolgalmi joggal a kórház vezetékrendszeréről, vagy új bekötésként a Gelléri Andor Endre utcáról. Megrendelő az alacsonyabb költségű változat megtervezését kérte, amely az utóbbi, közterületen átvezető megoldás volt.

Fentiekre tekintettel számos közmű tervezése közterületet is érint, amelynek részeként helyre kell állítani a Gelléri Andor Endre utca érintett közterületi útszakaszát, az eddigi nyílt csapadékcsatornát pedig zárttá kell tenni. A feladattal a Tervező az ajánlat adásakor nem számolhatott.

Pótmunka költsége: nettó 8 970 000 Ft + Áfa

3. A épület 5. emelet központi műtőblokk módosított terveinek elkészítése

Az A épület 5. emeletén meglévő központi műtőblokk felújítására vonatkozóan a kórház megrendelése alapján korábban elkészített kiviteli terv került bele az EBP Programba. A pályázati kiírás műszaki tartalmában nem szerepelt a meglévő kiviteli terv felülvizsgálata, illetve terv elkészítése. A Kórház kérése alapján a Megrendelő jóváhagyásával a Tervező elvégezte a meglévő terv orvosszakmai szempontból indokolt módosítását. A feladattal a Tervező az ajánlat adásakor nem számolhatott.

Pótmunka költsége: nettó 11 964 890 Ft + Áfa

4. A és B épület felvonók pályázati tervei

Az A és B épület összesen 8 db felvonójának beszerzésére már a tervezés előkészítő szakaszában sor került. Megrendelő a 2022. február 22.-i kooperáción jelezte, hogy a felvonók terveit ki kell venni az ütemezésből, mert külön lesznek pályáztatva. Ennek megfelelően a pályázati dokumentáció műszaki tartalmát a Tervezőnek külön el kellett készítenie.

Pótmunka költsége: nettó 2 379 546 Ft + Áfa

5. A szerződéses előírásoknál sokkal részletesebb költségvetés készítése az előkészítő tervezési fázisban

A tervezési szerződés részletes követelményeit tartalmazó, annak mellékletét képező „Általános tervezési program és műszaki leírás” szerint a Tervezőnek az előkészítő szakaszban (koncepció- és vázlatterv készítés) el kell készítenie a beruházás adott szakasznak megfelelő szintű költségbecslését.

A Megrendelő 2021. február 11-én tekintettel az akkor előirányozott kiviteli közbeszerzési eljárásokra részletes, árazatlan költségvetés készítését írta elő a Tervező részére. A tervezési szerződés szerint a fenti költségvetést a Tervezőnek a kiviteli tervi fázisban kellett volna elkészítenie. A tervező a költségvetést a kérésnek megfelelően 2021. február 16-án leadta.

A fenti munka nem szerepelt a tervezési szerződés előírásai között.

Pótmunka költsége: nettó 2 948 865 Ft + Áfa

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 840 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 840 000 000.00 HUF