Services - 34804-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: General public services

2022/S 015-034804

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Postal address: Nowogrodzka 47a
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-695
Country: Poland
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.ncbr.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Nauka i rozwój

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wsparcie realizowanych przez NCBR zadań ustawowych i statutowych poprzez zlecenie usługi NCBR+, która jest zależna w 100% od NCBR w formule in-house

Reference number: 37/21/WR
II.1.2)Main CPV code
75110000 General public services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający. Załącznik nr 2 do Umowy określa szczegółowo przedmiot i warunki świadczenia Usług.

Wykaz świadczonych usług (obszary wsparcia):

I. wsparcie administracyjno – techniczne

II. wsparcie obsługi prawnej

III. wsparcie pr, promocji i współpracy z interesariuszami

IV. wsparcie it

V. wsparcie hr

VI. wsparcie obsługi finansów i księgowości

VII. wsparcie obsługi ewaluacji

VIII. wsparcie obsługi programów

IX. wsparcie procesu wyboru wykonawców

X. wsparcie nadzoru nad realizacją programu

XI. wsparcie w zakresie kontroli (obsługa kontroli)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 39 848 248.65 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
51600000 Installation services of computers and office equipment
51611100 Hardware installation services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
73200000 Research and development consultancy services
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79100000 Legal services
79200000 Accounting, auditing and fiscal services
79210000 Accounting and auditing services
79212000 Auditing services
79300000 Market and economic research; polling and statistics
79310000 Market research services
79313000 Performance review services
79400000 Business and management consultancy and related services
79600000 Recruitment services
79610000 Placement services of personnel
80000000 Education and training services
75110000 General public services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenia kompleksowych usług wsparcia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, na zasadach określonych w szczegółowych warunkach świadczenia Usług, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

Szczegółowe warunki świadczenia usług określają zakres powierzonych do realizacji Wykonawcy Usług w podziale na poszczególne obszary wsparcia, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług.

Wykaz świadczonych usług (obszary wsparcia):

I. wsparcie administracyjno – techniczne

II. wsparcie obsługi prawnej

III. wsparcie pr, promocji i współpracy z interesariuszami

IV. wsparcie it

V. wsparcie hr

VI. wsparcie obsługi finansów i księgowości

VII. wsparcie obsługi ewaluacji

VIII. wsparcie obsługi programów

IX. wsparcie procesu wyboru wykonawców

X. wsparcie nadzoru nad realizacją programu

XI. wsparcie w zakresie kontroli (obsługa kontroli)

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania niewykorzystanej podczas realizacji umowy kwoty wskazanej w umowie w ramach prawa opcji i przedłużenia terminu obowiązywania Umowy do dnia 31.03.2023 r. lub do czasu wykorzystania wszystkich środków, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. O zamiarze skorzystania z tego prawa, Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu realizacji Umowy następnie Strony zawrą aneks do Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIR PT, POWER PT

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. NCBR w celu realizacji zadań utworzył na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, aktem założycielskim z dnia 18 stycznia 2018 r. (rep. A nr 795/2018) , spółkę pod nazwą NCBR + Sp. z o.o., w której objął i nadal posiada 100% udziałów. Zgodnie z par. 5 ust. 4 Aktu założycielskiego Spółki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako 100% udziałowiec Spółki sprawuje nad Spółką prawną kontrolę, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podstawowy obszar działalności NCBR+ sp. z o.o. dotyczy świadczenia na rzecz właściciela, tj. NCBR usług wsparcia w zakresie administracyjno-technicznym polegającym na wspomaganiu działalności statutowej NCBR, która została określona w art. 27-30 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z par. 5 ust. 4 Aktu założycielskiego Spółki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako 100% udziałowiec Spółki sprawuje nad Spółką prawną kontrolę, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zarząd NCBR+ jest powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki, której członkowie są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. W zakresie warunku dotyczącego działalności NCBR+, której ponad 90% powinno dotyczyć

wykonywania zadań powierzonych tej spółce przez NCBR, to w ostatnich trzech latach, tj. 2018, 2019 i 2020, NCBR+ sp. z o.o. osiągała ponad 99% przychodów w każdym roku z działalności powierzonej jej przez NCBR. Przychody te wynikały z realizacji umów zawartych z NCBR na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 11) ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. Umowy Ramowej nr 25/18/WR oraz Umowy Ramowej nr 54/19/WR z 5 czerwca 2020 r. i zawieranych na ich podstawie tzw. umów wykonawczych.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 221-583578
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Wsparcie realizowanych przez NCBR zadań ustawowych i statutowych poprzez zlecenie usługi NCBR+, która jest zależna w 100% od NCBR w formule in-house.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NCBR+ Sp. z o.o.
National registration number: 7010818065
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 848 248.65 PLN
Total value of the contract/lot: 39 848 248.65 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W zakresie spraw dotyczących składania odwołań zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022