Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 348081-2017

Wyświetl widok skrócony

06/09/2017    S170

Belgia-Bruksela: Regularne i jednorazowe dostawy kwiatów oraz usługi powiązane

2017/S 170-348081

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.8.2017, 2017/S 159-328156)

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA. Kontakt: Procurement Coordination Unit. Tel. +32 22818062. Faks +32 22800262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Zamiast 

II.1.4) Krótki opis:

Zawarcie umowy ramowej z 3 wykonawcami o [...]

II.2.4) Opis zamówienia:

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej i Komisja Europejska zamierzają zawrzeć międzyinstytucjonalną umowę ramową z 3 wykonawcami dotyczącą:

[...]

Powinno być 

II.1.4) Krótki opis:

Zawarcie umowy ramowej z maksymalnie 3 wykonawcami o [...]

II.2.4) Opis zamówienia:

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej i Komisja Europejska zamierzają zawrzeć międzyinstytucjonalną umowę ramową z maksymalnie 3 wykonawcami dotyczącą:

[...]