Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 348213-2018

09/08/2018    S152

Magyarország-Kecskemét: Magasépítési munka

2018/S 152-348213

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513567
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kecskemet.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000393982018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000393982018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KMJVÖ - Móra energetika

Hivatkozási szám: EKR000393982018
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt építés kivitelezési munkáira.

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6000 Kecskemét, Forradalom utca 1. Hrsz: 3803/9

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt építés kivitelezési munkáira

Építési beruházás ismertetése

Az épület funkciója szerint komplex alapfokú oktatási épület, melyben oktatási funkciók, konyha és étkező, tornaterem és öltözők valamint egyéb kiszolgáló funkciók kaptak helyet. A felújítás során sem alapterületi sem funkcionális változás nem történik, a fejlesztés az épület energetikai korszerűsítésére irányul.

A fejlesztés során megvalósul

— a homlokzati nyílászárók cseréje (. 800 m2, 229 db),

— a homlokzati falak hőszigetelő rendszerrel történő ellátása (2410 m2),

— a lapostetők integrált hő- és vízszigetelése a teljes tetőfelületen (2130 m2),

— a radiátorok cseréje, termosztatikus szelepek és szelepfejek felszerelése,

— projektarányos akadálymentesítés,

— napelemes rendszer telepítése (20 kW),

— a konyhaüzemben a lámpatestek és fényforrások cseréje.

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 10 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (többlet vállalás, hónap,- max. 24) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002

II.2.14)További információk

AK az adott eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

AK a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló Kr. 1. § (1) bekezdése szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésére, amely alapján a kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a Kr. 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

SZ.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékben szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Folyt: VI.4.3.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

P/1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,

— a pénzforgalmi számlán volt-e 15 napot meghaladó „sorban állás” (2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pont) az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatoknak a megszűnt számlákra is ki kell terjednie. A pénzforgalmi számlák bármely, a megszűnés dátumát követő keltezésű nyilatkozattal is igazolhatóak.

P/2.

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P/3.

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.

Ha az ajánlattevő a P/2. vagy P/3. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan az AT, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

P/2.

Alkalmatlan az AT, ha a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 150 000 000 HUF összeget.

P/3.

Alkalmatlan AT, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben

— a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 200 000 000 HUF összeget,

— a közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 150 000 000 HUF összeget.

Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni.

Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni.

A gazd szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

AK a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen AF-ben az ATnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pü-i és gazd. alk. felt. és azok igazolásának módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

A Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alk. követelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az EKRr 12. § (2) alapján az alk. kövnek megfelelés és a kiz okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazd. szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazd. szereplő korábbi közbesz eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd. szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbesz eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbesz eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

AK felhívja a figyelmet Kbt. 65. § (6)-(11)re

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) szerint: Az ATnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

M/1.

AT csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr.21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) építési beruházásainak ismertetését. A referencia igazoláson szerepeljen legalább az építési beruházás tárgya, mennyisége, teljesítés helye és ideje (teljesítés kezdő és befejező időpont megadásával év/hónap/nap pontossággal), továbbá a nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK visszafelé számított 5 év alatt befejezett – de legfeljebb 8 éven belül megkezdett – teljesítések igazolását/referenciáit veszi figyelembe, figyelemmel a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára.

AK felhívja AT figyelmét, hogy a referencia igazolása során a Kr. 22. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 21/A. §, szerint szíveskedjen eljárni.

M/2.

ATnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó. A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alk kövnek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie – csatolnia kell a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. AK felhívja AT figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot AT megadhatja. Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartás szerint a szerződéskötés feltételeként elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen szakember vonatkozásában nem szükséges. Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az alk kövként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) alatt befejezett épületek építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átalakítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely rendelkezik:

a) legalább 400 m2 összfelületű nyílászáró cserére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

b) legalább 1000 m2 alapterületű lapostető szigetelési munkáira vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

c) legalább 14 kW névleges villamos teljesítményű napelemes rendszer telepítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

AK az a.)-c.) esetén előírt referenciának igazolását maximálisan három szerződésből teszi lehetővé.

M/2.

Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.

vagy

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlat; vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlat) ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.

b) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.

vagy

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő vagy villamosmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő) rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.

c) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel

vagy

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő; vagy gépészmérnök épületgépész szakirány képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.

AK az M/2. a), b) és c) pont szerinti szakember esetén elfogadja a rögzített végzettségekkel egyenértékűnek tekintett végzettséget is. AK rögzíti, hogy egy szakember több pozícióra is bemutatható. AK a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény esetében a tört hónapot a gyakorlat számítása során nem veszi figyelembe.

AK felhívja a figyelmet az EKRr. 12. § (2)re, a Kbt. 140. § (9)re, a Kbt. 65. § (6)-(11)re

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. és 6:186. szakaszaira. AK késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, valamint és jótállási biztosítékot alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú projektből kerül finanszírozásra. A hatályos tám szerz alapján a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. Finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rend rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. A szerződés ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. Az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §, és a 32/B. § rendelkezései alkalmazandók. A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/09/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/09/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:

Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKRr 15. §, 16. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni.

Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel az EKRr 5. § (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére és 13. § rendelkezéseire. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdései szerint előírtakat. Ajánlattevő ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján

Az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, amely alapján az ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907. Nyertes ajánlattevő köteles – a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 30 000 000 Ft/kár, illetve 100 000 000 Ft/év összegű, építési-szerelés munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti összegre kiterjeszteni. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő konkrét termékek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

Kieg. III.1.1: SZ. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységeget végzők névjegyzékének adatai alapján ellenőrzi. A nem Mo.-i. gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást kell benyújtani. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a külföldi gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

AK felhívja a figyelmet, hogy a csatolt mellékletekben további fontos információk találhatók.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/08/2018