Tjenesteydelser - 348266-2019

24/07/2019    S141

Danmark-Næstved: Finansiel leasing

2019/S 141-348266

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: nkaler@naestved.dk
Telefon: +45 55885495

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leasingkontrakt for Næstved Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66114000 Finansiel leasing
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Næstved Kommune har til hensigt at indgå ny 4 årig leasingkontrakt med KommuneKredit fra den 1.1.2020.

Leasingkontrakten har en økonomisk ramme på 130 000 000 DKK over 4 år. Den forventede udgift hermed er estimeret til 350 000 DKK.

Når standstill-perioden er udløbet, har Næstved Kommune til hensigt at indgå leasingkontrakten med KommuneKredit.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 130 350 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66114000 Finansiel leasing
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Næstved Kommune har til hensigt at indgå ny 4 årig leasingkontrakt med KommuneKredit fra den 1.1.2020.

Leasingkontrakten har en økonomisk ramme på 130 000 000 DKK over 4 år. Den forventede udgift hermed er estimeret til 350 000 DKK.

Når standstill-perioden er udløbet, har Næstved Kommune til hensigt at indgå leasingkontrakten med KommuneKredit.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Næstved Kommune har til hensigt, at indgå en 4 årig aftale med KommuneKredit for finansiel leasing. Det er Næstved Kommunes vurdering af en aftale om finansiel leasing er undtaget fra udbudspligten, jf. udbudslovens § 21, nr. 5 samt nr. 6.

En kontrakt om finansiel leasing er undtaget fra udbudspligten, da aftaler om finansiel leasing i udbudsretlig henseende skal sidestilles med lån.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Aftaler om finansiel leasing kan tildeles uden forudgående udbud, da denne er undtaget fra udbudspligten. Finansiel leasing er undtaget fra udbudspligten jf. følgende bestemmelser i Udbudsloven:

— Udbudslovens § 21, nr. 5 da KommuneKredits finansielle tjenesteydelse lån/finansiel leasing er baseret på udstedelse og salg af obligationer,

— Udbudslovens § 21, nr. 6 undtager lån fra den generelle udbudspligt. Finansiel leasing og lån sidestilles i udbudsretlig henseende, dette understøttes af, at der ikke findes en specifik CPV-kode for finansiel leasing, men at finansiel leasing hører under tjenesteydelseskategorien 661 Bank og investeringstjenesteydelser,

— Desuden formålsbestemmelsen i Udbudslovens § 1 om en effektiv konkurrence kan ikke tilgodeses ved en udbudsproces, hvor KommuneKredit konkurrer på andre og mere favorable vilkår end de øvrige markedsaktører, idet situationen i realiteten svarer til undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 14 om in house, da KommuneKredit ejes af dets medlemmer (kommuner og regioner).

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 174-312627

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

4 årig leasingkontrakt med KommuneKredit fra den 1.1.2020.

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KommuneKredit
CVR-nummer: 22128612
Postadresse: Kultorvet 16
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1175
Land: Danmark
E-mail: kleas@kommuneleasing.dk
Telefon: +45 33154464

Internetadresse: https://www.kommunekredit.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 130 350 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2019