Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 348301-2020

24/07/2020    S142

Litouwen-Vilnius: Verbetering van de juridische reacties op de bestrijding van femicide

2020/S 142-348301

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Postadres: Gedimino av. 16
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT011 Vilniaus apskritis
Postcode: LT 01103
Land: Litouwen
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.eige.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6880
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gendergelijkheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verbetering van de juridische reacties op de bestrijding van femicide

Referentienummer: EIGE/2020/OPER/10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73110000 Uitvoeren van onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderzoek moet bijdragen tot de inspanningen van het EIGE ter versterking van de capaciteit van de institutionele reactie op geweld tegen vrouwen, oftewel femicide. Het EIGE is gericht op het ondersteunen van de EU-lidstaten bij het verbeteren van de institutionele reactie door de nadruk te leggen op de rol en rechten van de slachtoffers in de strafrechtelijke procedure inzake femicide, en op de plicht van de lidstaten om een onderzoek uit te voeren, te vervolgen, te straffen en schadevergoeding te bieden.

De algemene doelstelling van het onderzoek is het verbeteren van de institutionele reactie door het identificeren van de hiaten in en tussen wetgeving en in de praktijk bij het bieden van gerechtigheid aan slachtoffers van femicide.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De specifieke doelstellingen van dit onderzoek zijn:

— de verbetering van onderzoek en vervolging in geval van femicide,

— de versterking van de rol en de rechten van slachtoffers in strafprocedures en de waarborging van hun recht op schadevergoeding.

Het onderzoek moet een gendergevoelige en slachtoffergerichte aanpak toepassen en ook de gevolgen onderzoeken van de Covid-19-crisis op institutionele reacties op femicide.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 65
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en de middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 15
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 11
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/09/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

De kantoren van het EIGE. Gedimino av. 16, Vilnius, LITOUWEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal twee vertegenwoordigers de openingssessie bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk twee werkdagen van tevoren de volledige naam, de geboortedatum, de nationaliteit en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: procurement@eige.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die termijn, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2020