Usługi - 348301-2020

24/07/2020    S142

Litwa-Wilno: Wzmocnienie środków prawnych mających na celu walkę z kobietobójstwem

2020/S 142-348301

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Adres pocztowy: Gedimino av. 16
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kod pocztowy: LT 01103
Państwo: Litwa
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6880
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Równouprawnienie płci

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wzmocnienie środków prawnych mających na celu walkę z kobietobójstwem

Numer referencyjny: EIGE/2020/OPER/10
II.1.2)Główny kod CPV
73110000 Usługi badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badanie wesprze EIGE w wysiłkach w celu wzmacniania zdolności instytucjonalnych do reagowania na przemoc wobec kobiet, a mianowicie na kobietobójstwo. EIGE ma na celu wsparcie państw członkowskich UE w poprawie reakcji instytucjonalnej poprzez skupienie się na roli i prawach ofiar w postępowaniu karnym dotyczącym kobietobójstwa oraz na obowiązku państw do prowadzenia dochodzeń, ścigania, karania i zapewniania odszkodowań.

Ogólnym celem badania jest poprawa reakcji instytucjonalnej poprzez określenie luk w istniejących przepisach prawnych i braków regulacji oraz w praktyce poprzez zapewnienie sprawiedliwości ofiarom kobietobójstwa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 230 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe cele niniejszego badania są następujące:

— skuteczniejsze dochodzenie i ściganie w sprawach o kobietobójstwo,

— wzmocnienie roli i praw ofiar w postępowaniu karnym oraz zapewnienie im dostępu do odszkodowania.

W badaniu uwzględnione zostaną w szczególności kwestie płci, będzie ono brało pod uwagę ofiary, a także obejmie analizę wpływu kryzysu wywołanego przez Covid-19 na reakcje instytucjonalne na kobietobójstwo.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 65
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i zasobów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 15
Cena - Waga: 40 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 230 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Siedziba EIGE. Gedimino av. 16, Vilnius, LITWA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na dwa dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: procurement@eige.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020