Servicii - 348301-2020

24/07/2020    S142

Lituania-Vilnius: Îmbunătățirea răspunsurilor juridice la combaterea femicidului

2020/S 142-348301

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Adresă: Gedimino av. 16
Localitate: Vilnius
Cod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Cod poștal: LT 01103
Țară: Lituania
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.eige.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6880
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Egalitatea dintre femei și bărbați

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Îmbunătățirea răspunsurilor juridice la combaterea femicidului

Număr de referinţă: EIGE/2020/OPER/10
II.1.2)Cod CPV principal
73110000 Servicii de cercetare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Studiul va contribui la eforturile EIGE de a consolida capacitatea răspunsului instituțional la violența împotriva femeilor, și anume femicidul. EIGE urmărește să sprijine statele membre ale UE în îmbunătățirea răspunsului instituțional, concentrându-se pe rolul și drepturile victimelor în cadrul procedurilor penale pentru femicid și pe obligația statelor de a ancheta, a urmări penal, a pedepsi și a oferi despăgubiri.

Obiectivul general al studiului este de a îmbunătăți răspunsul instituțional prin identificarea lacunelor din legislație și dintre legi și punerea în practică, atunci când asigură justiție victimelor femicidului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 230 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivele specifice ale acestui studiu sunt:

— îmbunătățirea anchetării și urmăririi penale în cazul femicidului;

— consolidarea rolului și drepturilor victimelor în cadrul procedurilor penale și asigurarea accesului acestora la despăgubiri.

Studiul va aplica o abordare sensibilă la dimensiunea de gen și concentrată pe victimă și va examina, de asemenea, impactul crizei Covid-19 asupra răspunsurilor instituționale la femicid.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 65
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și a resurselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 40 %
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 230 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 11
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/09/2020
Ora locală: 10:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/09/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

Sediul EIGE. Gedimino av. 16, Vilnius, LITUANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet, data nașterii, naționalitatea și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin două zile lucrătoare în prealabil, la adresa: procurement@eige.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2020