Služby - 348301-2020

24/07/2020    S142

Litva-Vilnius: Zlepšenie právnej odozvy na potlačenie femicídy

2020/S 142-348301

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Poštová adresa: Gedimino av. 16
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: LT 01103
Štát: Litva
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6880
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: rodová rovnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zlepšenie právnej odozvy na potlačenie femicídy

Referenčné číslo: EIGE/2020/OPER/10
II.1.2)Hlavný kód CPV
73110000 Výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Štúdia prispeje k úsiliu EIGE posilniť kapacity inštitucionálnej reakcie voči násiliu páchanom na ženách, konkrétne rodovo podmienených vrážd žien zo strany mužov – femicíde. Cieľom EIGE je podporovať členské štáty EÚ pri zlepšovaní inštitucionálnej reakcie zameraním sa na úlohu a práva obetí v trestnom konaní vo veci femicídy a na povinnosť štátov vyšetrovať, stíhať, trestať a poskytovať odškodnenie.

Celkovým cieľom tejto štúdie je zlepšiť inštitucionálnu reakciu prostredníctvom identifikácie nedostatkov v zákone a medzi zákonom a praxou pri dosiahnutí spravodlivosti pre obete femicídy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Opis obstarávania:

Konkrétne ciele tejto štúdie sú:

— zlepšiť vyšetrovanie a trestné stíhanie v prípadoch femicídy;

— posilniť úlohu a práva obetí v trestnom konaní a zabezpečiť ich prístup k odškodneniu.

V štúdii sa bude uplatňovať prístup rešpektujúci rodovú problematiku a zameraný na obete a preskúma sa aj vplyv krízy Covid-19 na reakcie inštitúcií na femicídu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 65
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a zdrojov / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 15
Cena - Relatívna váha: 40 %
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 11
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/09/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/09/2020
Miestny čas: 15:00
Miesto:

priestory EIGE. Gedimino av. 16, Vilnius, LITVA.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu: procurement@eige.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/07/2020