Υπηρεσίες - 348324-2020

24/07/2020    S142

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Εκτέλεση καθηκόντων διδασκαλίας και συναφών καθηκόντων ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βέλγιο

2020/S 142-348324

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Pierre-Yves VOISIN
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pierre-yves.voisin@europarl.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22841032
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://europarl.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://europarl.europa.eu/belgium
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6845
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6845
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εκτέλεση καθηκόντων διδασκαλίας και συναφών καθηκόντων ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βέλγιο

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80200000 Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά έναν ανάδοχο που θα υποστηρίξει το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βέλγιο (εφεξής EPLO - European Parliament Liaison Office) στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στα καθήκοντα αξιολόγησης του σχολείου και στην υποστήριξη του σχολείου καθώς και σε άλλα σχετικά καθήκοντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγεται από τουλάχιστον έναν δάσκαλο ανά συμμετέχον σχολείο. Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς θα παρέχονται σεμινάρια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, τον ρόλο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον τρόπο διδασκαλίας θεμάτων της ΕΕ και άλλα σχετικά θέματα. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών δραστηριοτήτων και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης του προγράμματος. Σε αυτά τα σεμινάρια θα παρίστανται το προσωπικό του EPLO, ομιλητές εμπειρογνώμονες ομιλητές, ένας ή περισσότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ανάδοχος στον ρόλο του διαμεσολαβητή και του ειδικού στην εκπαίδευση.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: BE3 RÉGION WALLONNE
Κωδικός NUTS: BEZ EXTRA-REGIO NUTS 1
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε τα έγγραφα του διαγωνισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αρχική διάρκεια πρέπει να είναι για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ετησίως έως και συνολικά 48 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/09/2020
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/09/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Liaison Office in Belgium, Station Europe, Place du Luxembourg, 1047 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στο άνοιγμα των προσφορών καλούνται να ενημερώσουν σχετικά το αρμόδιο για τη διαχείριση της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού τμήμα, το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών, μέσω μηνύματος email στη διεύθυνση: eplobelgium@europarl.europa.eu. Μόνο δύο εκπρόσωποι δύναται να παραστούν.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — DG COMM
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eplobelgium@europarl.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://europarl.europa.eu/belgium
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/07/2020