Services - 34833-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krakow: Cleaning services

2022/S 015-034833

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Postal address: ul. Przy Rondzie 5
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-547
Country: Poland
Contact person: Sebastian Sito
E-mail: zamowienia@kssip.gov.pl
Telephone: +48 126179655
Internet address(es):
Main address: www.kssip.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w Lublinie

Reference number: BA-X.2611.15.2021
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w Lublinie wraz z otaczającymi terenami. Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załącznikach nr 2a (cz. 1), 2b (cz. 2), 2c (cz. 3) do SWZ (w tym w załączonych do nich dokumentach i innych dokumentach wskazanych w jego treści). Sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorach umów, które stanowią załączniki nr 3a (cz. 1), 3b (cz. 2), 3c (cz. 3) do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 448 923.87 PLN / Highest offer: 561 248.19 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.1)Title:

KSSiP Lublin

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90610000 Street-cleaning and sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90911200 Building-cleaning services
90911300 Window-cleaning services
90914000 Car park cleaning services
90919200 Office cleaning services
98312000 Textile-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie mieszczący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie: Część 3:

„KSSiP Lublin” – utrzymanie czystości w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie mieszczącej się przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin, utrzymania czystości na posesji KSSiP (nawierzchnia kostka granitowa), oraz terenach zielonych w tym ogrodzie zimowym, o łącznej powierzchni 4557,98 m2.. Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2c (cz. 3) do SWZ (w tym w załączonych do nich dokumentach i innych dokumentach wskazanych w jego treści). Sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki nr 3c (cz. 3) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny (integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 2, 9 ustawy Pzp) / Weighting: 40% (40 pkt)
Price - Weighting: 60 % (pkt)
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia: Cz. 3: przez okres 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 roku. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla cz. 3: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)-szczegóły w SWZ. Zamawiający nie przewiduje obowiązku, przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej- szczegóły w SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 210-549039
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

KSSiP Lublin

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakłady Usługowe „WSCHÓD” Sp. z o.o.
National registration number: NIP 7120156547
Postal address: Lublin, Szerokie 109C
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-050
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 478 948.95 PLN
Total value of the contract/lot: 448 923.87 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia (na jedną lub więcej części w ramach podziału zastosowanego przez Zamawiającego). Ofertę składa się w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności.

3. Ofertę w formie elektronicznej składa się wyłącznie poprzez platformę EPZ.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ.

5. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SWZ w następującym układzie:

1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 1 do SWZ;

2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 SWZ.

6. Rozdział 19 SWZ zawiera informacje dot. ochrony danych osobowych.

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca winien przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu:

1) informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego;

2) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł, wraz z dowodem zapłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej, stosownie do postanowień określonych we wzorze umowy w § 5 ust. 1;

3) pełnomocnictwo, chyba że dokumentach postępowania znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;

4) wykaz osób skierowanych/ zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę, podwykonawcę, dalszych podwykonawców, do realizacji zamówienia publicznego, wykonujących czynności związane z bezpośrednią usługą sprzątania, w tym uwzględniający osoby zatrudnione z „aspektu społecznego” (wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi orzeczenie o niepełnosprawności, dokumentami potwierdzających wpisanie na listę osób bezrobotnych, zaświadczeniem o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, itp. osób, o którym mowa w rozdziale 14 ust. 2 pkt 2 lit. a, b lub c SWZ (cz. 1-2) albo 14 ust. 2 pkt 4 lit. a, b lub c SWZ (cz. 3) oraz koordynatora/koordynatorów zgodnie ze złożona ofertą;

5) ewentualny wykaz podwykonawców.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11. Niedopełnienie ww. formalności, nieprzedłożenie ww. dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie, przed podpisaniem umowy, rozumiane będzie przez Zamawiającego, jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy oraz będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ .

13. Szczegóły dotyczące zamówienia w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego i jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

10. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a),

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022