Services - 34841-2022

21/01/2022    S15

Poland-Ostrów Mazowiecka: Refuse and waste related services

2022/S 015-034841

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Ostrów Mazowiecka
National registration number: 550667860
Postal address: 3 Maja 66
Town: Ostrów Mazowiecka
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Postal code: 07-300
Country: Poland
Contact person: Michał Kazimierski
E-mail: zzp@ostrowmaz.pl
Telephone: +48 296795433
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=1161
Address of the buyer profile: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK wraz z odbiorem i zagospod. odpadów pochodzących z PSZOK

Reference number: RG-Z.271.22.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK. Szczegółowe informacje w SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 853 695.56 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511100 Urban solid-refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Main site or place of performance:

Miasto Ostrów Mazowiecka.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz

2) Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK

- w okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka;

2) Wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego zamieszkałych nieruchomości w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, worki do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz pojemniki i worki do zbierania bioodpadów i popiołu, spełniające wymagania określone w załącznikach do SWZ;

3) Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.). Zakres zamówienia obejmuje również odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z PSZOK;

4) Osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5) Zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;

6) Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w okresie realizacji zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ oraz we wzorze umowy.

Z uwagi na ograniczenie ilości wprowadzanych danych do ogłoszeń (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) – nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się z SWZ i załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43. Każdy z Wykonawców składających ofertę zobowiązany jest dołączyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Oryginał dokumentu wadium w poręczeniach lub gwarancjach (jeżeli dotyczy) oraz zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia tych podmiotów. Sporządzając JEDZ w części IV: ,,Kryteria kwalifikacji”, można ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α ,,Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’, bez uzupełniania pozostałych sekcji w części IV.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin Płatności Faktur / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka w związku z postępowaniem jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl.

3.Szczegółowe informacje dot. danych osobowych zawarte są w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 198-516830
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK wraz z odbiorem i zagospod. odpadów pochodzących z PSZOK

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
National registration number: 550733679
Postal address: ul. Bolesława Prusa 66
Town: Ostrów Mazowiecka
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Postal code: 07-300
Country: Poland
E-mail: sekretariat@gkostrow.pl
Telephone: +48 296457301
Internet address: https://gkostrow.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 822 777.77 PLN
Total value of the contract/lot: 4 853 695.56 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN - szczegóły w SWZ. Dopuszcza się powierzenie części zamówienia podwykonawcy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające że nie podlega wykluczeniu tj: Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SWZ, Oświadczenia dot. grupy kapitałowej, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, Zaświadczenie albo inny dokument wdany przez ZUS lub KRUS, Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne zostały określone w SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia określone w SWZ podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej”. Informacje dot. środków ochrony prawnej zawarte są w pkt 36 SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022