29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 348442-2019

24/07/2019    S141

Polska-Katowice: Części przenośników

2019/S 141-348442

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 131-322818)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Tel.: +48 327161480
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01.

Numer referencyjny: 701902818
II.1.2)Główny kod CPV
42419800 Części przenośników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 143 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 131-322818

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 144 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 143 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 21
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości 51 737 szt.

Powinno być:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości 51 732 szt.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 21/09/2019
Powinno być:
Data: 03/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/07/2019
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: