Services - 34845-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Groningen: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2022/S 015-034845

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Nationaal identificatienummer: 23670183
Postadres: Gedempte Zuiderdiep 98
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9711 HL
Land: Nederland
Contactpersoon: Afina ten Have
E-mail: afina.ten.have@groningen.nl
Telefoon: +31 650857861
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.groningen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek 41-2021 Maaien Bermen en Sloten gemeente Groningen 2022

Referentienummer: 41-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft het maaien van bermen en sloten binnen de gemeente Groningen.

Bermen; deels 3 keer per jaar maaien en maaisel laten liggen, deels 2 keer per jaar maaien en maaisel afvoeren. En uitvoeren bijkomende werkzaamheden.

Sloten; 1 keer per jaar uitmaaien sloten, maaisel afvoeren. En uitvoeren bijkomende werkzaamheden.

Watergangen, uitmaaien nat profiel, maaisel afvoeren.

Het werk is verdeeld in 5 (vijf) percelen.

Perceel 1; Groningen West,

Perceel 2; Groningen Noord Oost,

Perceel 3; Groningen Zuid,

Perceel 4; Ten Boer & Meerstad,

Perceel 5; Haren.

Per perceel is een deel 2.2 opgenomen in het bestek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 932 277.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Groningen West

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314000 Onderhoud van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

maaien 3850 are

maaien en afvoeren 5850 are

maaien en afvoeren volgens Kleurkeur 4100 are

uitmaaien sloten en afvoeren maaisel hele sloot 13800 m1

mandelige sloot 31500 m1

uitmaaien nat profiel watergang en afvoeren 2350 are

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Emissiereductie Transporvoertuigen en Bouwmachines / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Benutting Berm- en slootmaaisel / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Inschrijving op 1, 2, 3, 4 of alle (5) percelen.

Per gegadigde/aannemer wordt maar één perceel gegund.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 Groningen Noord Oost

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314000 Onderhoud van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

maaien 2650 are

maaien en afvoeren 9500 are

maaien en afvoeren volgens Kleurkeur 2350 are

uitmaaien sloten en afvoeren maaisel hele sloot 18600 m1

mandelige sloot 58700 m1

uitmaaien nat profiel watergang en afvoeren 70 are

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Emissiereductie Transporvoertuigen en Bouwmachines / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Benutting Berm- en slootmaaisel / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Inschrijving op 1, 2, 3, 4 of alle (5) percelen.

Per gegadigde/aannemer wordt maar één perceel gegund.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3 Groningen Zuid

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314000 Onderhoud van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

maaien 1950 are

maaien en afvoeren 6250 are

maaien en afvoeren volgens Kleurkeur 4300 are

uitmaaien sloten en afvoeren maaisel hele sloot 12700 m1

mandelige sloot 24900 m1

uitmaaien nat profiel watergang en afvoeren 550 are

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Emissiereductie Transporvoertuigen en Bouwmachines / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Benutting Berm- en slootmaaisel / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Inschrijving op 1, 2, 3, 4 of alle (5) percelen.

Per gegadigde/aannemer wordt maar één perceel gegund.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4 Ten Boer & Meerstad

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314000 Onderhoud van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

maaien 11650 are

maaien en afvoeren 2750 are

maaien en afvoeren volgens Kleurkeur 1750 are

uitmaaien sloten en afvoeren maaisel hele sloot 3300 m1

mandelige sloot 93100 m1

uitmaaien nat profiel watergang en afvoeren 300 are

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Emissiereductie Transporvoertuigen en Bouwmachines / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Benutting Berm- en slootmaaisel / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Inschrijving op 1, 2, 3, 4 of alle (5) percelen.

Per gegadigde/aannemer wordt maar één perceel gegund.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 5 Haren

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314000 Onderhoud van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

maaien 500 are

maaien en afvoeren 9400 are

maaien en afvoeren volgens Kleurkeur 1950 are

uitmaaien sloten en afvoeren maaisel hele sloot 13600 m1

mandelige sloot 78000 m1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Emissiereductie Transporvoertuigen en Bouwmachines / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium Benutting Berm- en slootmaaisel / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Inschrijving op 1, 2, 3, 4 of alle (5) percelen.

Per gegadigde/aannemer wordt maar één perceel gegund.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 191-496567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

41-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jelle Bijlsma B.V.
Nationaal identificatienummer: 01052925
Postadres: Trynwaldsterdyk 2 A
Plaats: GIEKERK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9061DB
Land: Nederland
E-mail: info@jellebijlsma.nl
Telefoon: +31 582561512
Fax: +31 582563382
Internetadres: http://www.jellebijlsma.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 810.15 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

41-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Van den Bergh B.V.
Nationaal identificatienummer: 02053438
Postadres: Boersterweg 24
Plaats: Sint Annen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9796TB
Land: Nederland
E-mail: lbjvandenbergh@gmail.com
Telefoon: +31 651313537
Internetadres: http://www.janvdbergh.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 929.58 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

41-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Holstein B.V.
Nationaal identificatienummer: 52178056
Postadres: Industrieweg 25
Plaats: Hoogezand
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9601LJ
Land: Nederland
E-mail: holstein_bv@live.nl
Telefoon: +31 598854220
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 146 893.18 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

41-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIGHT Landscaping B.V.
Nationaal identificatienummer: 08067740
Postadres: Fokko Kortlanglaan 137
Plaats: HARDERWIJK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3845LC
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@sightlandscaping.nl
Telefoon: +31 341436436
Internetadres: http://www.sightlandscaping.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 644.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

41-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.
Nationaal identificatienummer: 02046294
Postadres: Industrieweg 33
Plaats: BEDUM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9781AC
Land: Nederland
E-mail: simon@groenwerf.nl
Telefoon: +31 503012500
Fax: +31 503015828
Internetadres: http://www.groenwerf.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

41-2021

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Groningen, afdeling SSC/Inkoop
Postadres: Gedempte Zuiderdiep 98
Plaats: Groningen
Postcode: 9711HL
Land: Nederland
E-mail: inkoop@groningen.nl
Internetadres: https://gemeente.groningen.nl/aanbestedingen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022