Services - 34846-2022

21/01/2022    S15

Poland-Turawa: Forestry services

2022/S 015-034846

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa
Postal address: 46-045 Turawa ul. Opolska 35
Town: Turawa
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-045
Country: Poland
Contact person: Aneta Olszowska
E-mail: turawa@katowice.lasy.gov.pl
Telephone: +48 0774212011
Fax: +48 0774212074
Internet address(es):
Main address: www.turawa.katowice.lasy.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2022 - Pakiet 10

Reference number: SA.270.48.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2022.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 556 303.66 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Cały obszar Nadleśnictwa Turawa

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2022 – Pakiet 10

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji Kosztorysu wykonawczego stanowiącego Załącznik nr 1A do umowy oraz przedłużyć okres realizacji umowy do dnia 31.03.2021 r. („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji

w przypadku:

1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac

4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w Załączniku Nr 1 do umowy i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji Kosztorysu wykonawczego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Załączniku Nr 1 do umowy i wycenionych przez Wykonawcę w Kosztorysie wykonawczym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w Kosztorysie wykonawczym. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wartość zamówienia zawiera wartość zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji, które stanowi 20% wartości zamówienia podstawowego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. Postawą prawną ww. trybu jest art. 214 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm. – dalej Pzp). Zamówienie udzielane jest w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Wartość udzielanego zamówienia stanowi 18,39% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego nr 2020/S 215-527578 i jest zgodne z jego przedmiotem oraz jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Wybór trybu uwzględnia wszystkie okoliczności jego zastosowania wskazane w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: SA.270.48.2021
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2022 – Pakiet 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum STOBRAWA
Postal address: Morcinek 23
Town: St. Budkowice
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-030
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 1. Zbigniew Szwed Zakład usług leśnych KNIEJA
Postal address: ul. Jełowska 22
Town: Zagwiździe
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 45-030
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 2.Zakład Usług Leśnych „UPRAWA” Sylwester Basta
Postal address: ul. Wiejska 4
Town: Młodnik
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-030
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 3. „LYNX” S.C. Adam Suchodolski, Daniel Mazurek
Postal address: ul. Kościuszki 6
Town: Tułowice
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 49-130
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” inż. Adam Golasz
Postal address: ul. Ofiar Katynia 102
Town: Kalety
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 42-660
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 5. PPHU „LASPOL” Michał Proszewski
Postal address: ul Szkolna 8
Town: Knieja
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-048
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 6. Zakład Usług Leśnych ZUL Karina Kowolik
Postal address: ul. Szkolna 38
Town: Radawie
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-048
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 7. Zakład Usług Leśnych inż. Henryk Wieczorek
Postal address: ul. Nowowiejska 24
Town: Chróścice
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-080
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 8. Zakład Usług Leśnych Krzysztof Frychel
Postal address: ul. Kolejowa 19
Town: Domaszowice
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-146
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 556 303.66 PLN
Total value of the contract/lot: 1 225 834.45 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022