Dostawy - 348481-2018

09/08/2018    S152    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Stalowa Wola: Paliwa

2018/S 152-348481

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
ul. Ofiar Katynia 30
Stalowa Wola
37-450
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Wermińska
Tel.: +48 158425811
E-mail: Sekretariat@pksstwola.com.pl
Faks: +48 158442773
Kod NUTS: PL824

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pksstwola.com.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pksstwola.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi publicznego transportu autobusowego.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.

Numer referencyjny: ZP 1/PKS/2018
II.1.2)Główny kod CPV
09100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw:

— Ekologiczny olej napędowy standard,

— benzyna bezołowiowa Pb 95,

— benzyna bezołowiowa Pb 98,

— olej napędowy grzewczy lekki

Do stacji paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowanych w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego wzgórza 25d oraz w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30. Dostarczone paliwa muszą być zgodne z wymaganiami Polskich Norm, jak również wszelkich przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stalowa Wola

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej woli S.A.:

1) Obiekt I - Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Portowego Wzgórza 25d, wyposażona w zbiorniki:

— 2 zbiorniki podziemne na Pb 95 o pojemności 20 200 dm3 każdy,

— 1 zbiornik podziemny na Pb 98 o pojemności 9 800 dm3,

— 2 zbiorniki podziemne na ON o pojemności 1 x 20 000 dm3 i 1 x 19 570 dm3,

— 1 zbiornik podziemny na olej napędowy grzewczy o pojemności 9 950 dm3.

2) Obiekt II - Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowana w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30, wyposażona w zbiorniki:

— 1 zbiornik podziemny na Pb 95 o pojemności 10 000 dm3,

— 3 zbiorniki podziemne na ON o pojemności 2 x 20 000 dm3 i 1 x 10 000 dm3

— 1 zbiornik podziemny na olej napędowy grzewczy o pojemności 10 000 dm3.

Minimalna wielkość planowanych zamówień paliw:

Ekologiczny olej napędowy - standard 3 000 000 litrów,

Benzyna bezołowiowa Pb 95 1 100 000 litrów,

Benzyna bezołowiowa Pb 98 70 000 litrów,

Olej napędowy grzewczy lekki 16 000 litrów.

Maksymalna wielkość planowanych zamówień paliw:

Ekologiczny olej napędowy - standard 3 700 000 litrów,

Benzyna bezołowiowa Pb 95 1 500 000 litrów,

Benzyna bezołowiowa Pb 98 100 000 litrów,

Olej napędowy grzewczy lekki 21 000 litrów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wysokość wadium - 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 755) oraz złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży:

a) kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2 000 000,00 PLN wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia /2019/;

b) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenie, że oferent znajduje się na dzień składania ofert na wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do Ustawy o podatku od towarów i usług i wpłacił kaucję gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży należy dołączyć wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzech głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (opracowanie własne). Za główne dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się dostawy paliw o wartości min. 14 000 000,00 PLN brutto;

Uwaga: Proszę w przedmiotowym wykazie przedstawić jedynie główne usługi w celu wykazania się doświadczeniem zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający nie wymaga podania wszystkich usług.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we Wzorze Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Stalowej woli przy ul. Ofiar Katynia 30, świetlica pokój numer 2 (parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

12 miesięcy

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawia.przewiduje stosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp. Zamaw. wymaga złożenia przez Wykon. którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamaw. terminie: a) aktualną koncesję na prowadz. działaln. w zakresie obrotu paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 755); b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działaln. gospod., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt. 1 Ustawy Pzp; c) kopie obowiąz. polisy OC z tytułu prowadz. działaln. gospod. związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2 000 000,00 PLN wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezp. w okresie realizacji zamówienia/2019/; d) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmnie 3 głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem term.składania ofert albo wniosków o dopuszczenie zamówienia,a jeżeli okres prowadz. działaln. jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane,oraz załączeniem dowodów,czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (opracowanie własne). Za główne dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedm. zamów. uznaje się dostawy paliw o wartości min. 14 000 000,00 PLN brutto; Uwaga: Proszę w przedmiot. wykazie przedstawić jedynie główne usługi w celu wykazania się doświadcz.zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Zamaw. nie wymaga podania wszystkich usług. e) aktualne zaświadcz. właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykon. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert albo wniosków o dopuszcz. do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonaw. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykon.nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdz., że Wykon.zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualn. odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) Aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 13, 14 i 21 Ustaw Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez Zamaw. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt i 6 Ustawy Pzp, wystaw. nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępow.; h) Oświad., że Wykon. nie należy do grupy kapitałowej albo w sytuacji gdy Wykon. należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty – że istniejące między nimi powiązania nie nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonaw. (Zał. nr 5 do SIWZ); i) Oświad. Wykon.o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobieg. zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; j) Oświad. Wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2018