Services - 34854-2022

21/01/2022    S15

Poland-Żuromin: Refuse and waste related services

2022/S 015-034854

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina i Miasto Żuromin
National registration number: 130377936
Postal address: Pl. Piłsudskiego 3
Town: Żuromin
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Postal code: 09-300
Country: Poland
E-mail: przetargi@zuromin.info
Telephone: +48 236572540
Fax: +48 236572540
Internet address(es):
Main address: http://www.zuromin.ibip.net.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin

Reference number: ZP. 271.2.10.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów zebranych selektywnie – z worków/pojemników/kontenerów), w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie mobilnej zbiórki sprzed nieruchomości;

- z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Brudnice, ul. Piaskowa 5, 09-300 Żuromin

b) wyposażenia minimum jednej apteki zlokalizowanej na terenie miasta Żuromin w odpowiedni pojemnik na przeterminowane leki;

c) dostarczenie na zgłoszenie właściciela

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 281 028.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Gmina i Miasto Żuromin

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a)Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów:

-od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów zebranych selektywnie –z worków/pojemników/kontenerów) w tym odbiór odpadów

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie mobilnej zbiórki sprzed nieruchomości;

-z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m.Brudnice, ul. Piaskowa 5;

b)wyposażenia minimum jednej apteki zlokalizowanej na terenie miasta Żuromin w odpowiedni pojemnik na przeterminowane leki;

c)dostarczenie na zgłoszenie właściciela nieruchomości (zabudowa jednorodzinna/wielolokalowa) pojemnika do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wykaz nieruchomości zamieszkałych stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

2.Rodzaje odpadów komunalnych objęte przedmiotem zamówienia:

a)niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

b)papier – odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

c)szkło – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

d)metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych

e)bioodpady

f)popiół

g)meble i inne odpady wielkogabarytowe

h)zużyte opony

i)odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki i chemikalia

j)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

k)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory

l)odpady budowlane i rozbiórkowe

3.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilość zebranych odpadów komunalnych oraz do wykonania przedmiotu umowy zapewniając minimalną uciążliwość dla właścicieli nieruchomości.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których zostaną przekazane odebrane odpady.

5. Ilość odpadów na 2022 rok

a)niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne 2050 Mg

b)papier–odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 110Mg

c)szkło–odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 345Mg

d)metale i tworzywa sztuczne–odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 285 Mg

e)bioodpady 550 Mg

f)popiół 325 Mg

g)meble i inne odpady wielkogabarytowe 95 Mg

h)zużyte opony 5 Mg

i)odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki i chemikalia 0,15 Mg

j)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 0,05 Mg

k)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory 31 Mg

l)odpady budowlane i rozbiórkowe 5,5 Mg

Podana ilość może ulec zmianie m. z uwagi na zmiany danych w deklaracjach.

6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 1 do SWZ.

Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

obsługa pojazdów przystosowanych do odbierania i transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),selektywnie zebranych-kierowcy oraz pracownicy obsługujący pojazd i sprzęt do odbioru odpadów(operator sprzętu,ładowacz

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. pkt. II.2.5)

KRYTERIA OCENY OFERT

a)Cena-waga 60 %

b)Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych (meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół)-waga 10%

c)Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w formie ulotek dostarczonych mieszkańcom Gminy i Miasta Żuromin 2 razy w trakcie trwania umowy-waga 10%

d)Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji umowy-waga 20%

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 220-578655
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.
National registration number: 5720000485
Town: Żuromin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 09-300
Country: Poland
E-mail: biuro@zzkzuromin.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 834 076.04 PLN
Total value of the contract/lot: 3 281 028.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022