Services - 34855-2022

21/01/2022    S15

België-Brugge: Milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden

2022/S 015-034855

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0207.725.696_22125
Postadres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41
Plaats: Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8200
Land: België
Contactpersoon: Andy Verhanneman
E-mail: andy.verhanneman@west-vlaanderen.be
Telefoon: +32 50403196
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.west-vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434188
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opmaak van 2 plan MER's voor bijkomende bedrijventerreinen in de economische subregio's Ieper en Roeselare periode 2021-2024

Referentienummer: West-Vlaanderen-0100/2021/016 gunning-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711000 Milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opmaak van 2 plan MER's voor bijkomende bedrijventerreinen in de economische subregio's Ieper en Roeselare periode 2021-2024

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 306 236.21 EUR / Hoogste offerte: 442 167.52 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brugge (Sint-Andries)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opmaak van 2 plan MER's voor bijkomende bedrijventerreinen in de economische subregio's Ieper en Roeselare periode 2021-2024

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Inzetbaarheid en deskundigheid uitvoerende personen / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306984
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antea Belgium nv
Postadres: Roderveldlaan 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2600
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 442 167.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022