Προμήθειες - 348551-2022

29/06/2022    S123

Γερμανία-Καρλσρούη: Πτέρυγα M – Θέρμανση και εξαερισμός της κύριας δομής της Πτέρυγας M

2022/S 123-348551

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 102-281579)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Karlsruhe, JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Ταχ. διεύθυνση: PO Box 2340
Πόλη: Karlsruhe
Κωδικός NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Ταχ. κωδικός: 76125
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πτέρυγα M – Θέρμανση και εξαερισμός της κύριας δομής της Πτέρυγας M

Αριθμός αναφοράς: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44620000 Σώματα καλοριφέρ, λέβητες κεντρικής θέρμανσης και μέρη τους
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Πτέρυγα M – Θέρμανση και εξαερισμός της κύριας δομής της Πτέρυγας M.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/06/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 102-281579

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 04/07/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 18/07/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 06/07/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/07/2022
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: