Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 348551-2022

29/06/2022    S123

Duitsland-Karlsruhe: Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M

2022/S 123-348551

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 102-281579)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), Karlsruhe, JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Postadres: PO Box 2340
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Postcode: 76125
Land: Duitsland
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M

Referentienummer: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44620000 Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 102-281579

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 20/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: