Leveringen - 348551-2022

29/06/2022    S123

Duitsland-Karlsruhe: Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M

2022/S 123-348551

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 102-281579)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), Karlsruhe, JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Postadres: PO Box 2340
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Postcode: 76125
Land: Duitsland
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M

Referentienummer: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44620000 Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 102-281579

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 20/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: