Werken - 348579-2022

29/06/2022    S123

Nederland-Amsterdam: Bouwen van middelbare school

2022/S 123-348579

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 5671673
Postadres: Polderweg 3
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1093KL
Land: Nederland
Contactpersoon: Laura Swinkels
E-mail: r.janson@msa.nl
Telefoon: +31 654942814
Fax: +31 654942814
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.msa.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/cc6adfbaf2f36cf9009621d267201825
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: ICS adviseurs
Postadres: Zekeringstraat 46
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1040KC
Land: Nederland
Contactpersoon: Jeffrey Westerhuis
E-mail: amsterdam@icsadviseurs.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.icsadviseurs.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/cc6adfbaf2f36cf9009621d267201825
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aannemersselectie - Nieuwbouw Montessori Lyceum Amsterdam

Referentienummer: 2190260
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214220 Bouwen van middelbare school
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie selectieleidraad

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/01/2023
Einde: 20/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 03/10/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076AV
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2022