Services - 34867-2022

21/01/2022    S15

Nederland-'s-Hertogenbosch: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 015-034867

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Brabant
Nationaal identificatienummer: 422043498
Postadres: Brabantlaan 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216TV
Land: Nederland
Contactpersoon: Joep Verhoeven
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van softwarelicenties en bijbehorende dienstverlening

Referentienummer: C2273273
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De dienstverlening houdt het volgende in:

Verwerven van software licenties welke on-premises en/of als SaaS/IaaS/PaaS (Xaas) oplossingen afgenomen kunnen worden inclusief service en onderhoud en gerelateerde dienstverlening (incl. consultancy) m.b.t. licentie aanschaf, compliance, implementatie, licentiemanagement & beheer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie aanbestedingsdossier

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak advisering licenties, licentiemodellen en contractvormen. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak ontzorging bestellingen en administratieve zaken rondom de licenties, bestelproces en online portal. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Basis Software Asset Management (SAM) dienstverlening / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 100-264321
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van softwarelicenties en bijbehorende dienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SoftwareONE Netherlands BV
Nationaal identificatienummer: 33226399
Postadres: Naritaweg 177
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1043 BW
Land: Nederland
E-mail: Tenderdesk.Nl@softwareone.com
Telefoon: +31 682842233
Fax: +31 202586800
Internetadres: https://www.softwareone.com/nl-nl/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldenpunt aanbestedingen
Plaats: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland
E-mail: meldpuntaanbestedingen@brabant.nl
Internetadres: http://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen/klachtenmeldpunt-aanbesteden.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022