Usluge - 348686-2019

25/07/2019    S142

Belgija-Bruxelles: Pomoć europskoj mreži upravitelja infrastrukture (European Network of Infrastructure Managers - PRIME) u njenim aktivnostima

2019/S 142-348686

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate General for Mobility and Transport
Poštanska adresa: Avenue du Bourget 1
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1140
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Ms Annika Kroon
E-pošta: MOVE-PRIME-KPIS@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964493
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/transport/index_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5064
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pomoć europskoj mreži upravitelja infrastrukture (European Network of Infrastructure Managers - PRIME) u njenim aktivnostima

II.1.2)Glavna CPV oznaka
71311200 Savjetodavne usluge u području transportnih sustava
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je poziva pružiti Europskoj komisiji u kratkom roku visokokvalificirane vanjske stručnjake za podršku PRIME-u (mreži europskih upravitelja željezničke infrastrukture) u provedbi aktivnosti kako je navedeno u članku 7. stavku f. Direktive 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2016/2370. Zadaci obuhvaćeni ovim pozivom na nadmetanje mogu se sastojati od tehničke, analitičke, komunikacijske i administrativne pomoći u 3 područjima:

1) Podrška mjerenju uspješnosti upravitelja željezničke infrastrukture;

2) Tematske studije i ad-hoc projekti povezani s upravljanjem infrastrukturom;

3) Pomoć u pripremi događanja i komunikaciji.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 550 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 550 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog ugovora iznosi najviše 1 550 000 EUR tijekom trajanja od 4 godine. To će biti najviši iznos okvirnog ugovora. Procijenjena ukupna vrijednost za prve 2 godine je 800 000 EUR, s mogućnošću obnove ugovora na još 2 godine s procijenjenom dodatnom vrijednošću od 750 000 EUR.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Akcija podrške programa CEF-a

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/09/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/09/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

Rue de Mot 28 — 1040 Brussels, BELGIJA

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/07/2019