Služby - 348686-2019

25/07/2019    S142

Belgicko-Brusel: Pomoc Európskej sieti manažérov infraštruktúry (PRIME) v jej činnostiach

2019/S 142-348686

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General for Mobility and Transport
Poštová adresa: Avenue du Bourget 1
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1140
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Ms Annika Kroon
E-mail: MOVE-PRIME-KPIS@ec.europa.eu
Telefón: +32 22964493
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/transport/index_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5064
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pomoc Európskej sieti manažérov infraštruktúry (PRIME) v jej činnostiach

II.1.2)Hlavný kód CPV
71311200 Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Účelom tejto výzvy je v krátkom čase poskytnúť Európskej komisii vysokokvalifikovanú externú expertízu na podporu PRIME (Sieť manažérov európskej železničnej infraštruktúry) pri realizácii činností stanovených v článku 7 písm. f) smernice 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, v znení zmien podľa smernice (EÚ) 2016/2370. Úlohy zahrnuté do tejto výzvy na súťaž môžu pozostávať z technickej, analytickej, komunikácie sa týkajúcej a administratívnej pomoci v 3 oblastiach:

1) podpora referenčného porovnania výkonnosti manažérov železničnej infraštruktúry;

2) tematické štúdie a príležitostné (ad-hoc) projekty týkajúce sa riadenia infraštruktúry;

3) pomoc pri príprave podujatí a komunikácii.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 550 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 550 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Odhadovaná celková hodnota rámcovej zmluvy je 1 550 000 EUR počas obdobia 4 rokov. Táto suma bude predstavovať strop rámcovej zmluvy. Odhadovaná celková hodnota prvých 2 rokov je 800 000 EUR, s možnosťou predĺženia zmluvy na ďalšie 2 roky s odhadovanou dodatočnou hodnotou 750 000 EUR.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Činnosti podpory programu Nástroja prepájania Európy

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/09/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/09/2019
Miestny čas: 14:30
Miesto:

Rue de Mot 28, 1040 Brussels, BELGICKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/07/2019