Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 348686-2019

25/07/2019    S142

Belgien-Bryssel: Stöd till det europeiska nätverket av infrastrukturförvaltare (PRIME) avseende deras verksamheter

2019/S 142-348686

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Mobility and Transport
Postadress: Avenue du Bourget 1
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1140
Land: Belgien
Kontaktperson: Ms Annika Kroon
E-post: MOVE-PRIME-KPIS@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964493
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/transport/index_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5064
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till det europeiska nätverket av infrastrukturförvaltare (PRIME) avseende deras verksamheter

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71311200 Konsulttjänster för transportsystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att med kort varsel tillhandahålla Europeiska kommissionen högkvalificerad extern expertis till stöd för PRIME (det europeiska nätverket av järnvägsinfrastrukturförvaltare) i genomförandet av de verksamheter, som fastställts i artikel 7f i direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, ändrat genom direktiv (EU) 2016/2370. Uppgifterna som omfattas av anbudsinfordran kan bestå av tekniskt, analytiskt, kommunikativt och administrativt stöd inom 3 områden:

1) Stöd till riktmärkning av resultatet från järnvägsinfrastrukturförvaltare.

2) Tematiska studier och ad hoc-projekt med anknytning till infrastrukturförvaltning.

3) Stöd vid förberedelser och kommunikation avseende evenemang.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 550 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 550 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalets uppskattade totala värde är högst 1 550 000 EUR under 4 år. Detta belopp kommer att utgöra ramavtalets finansiella tak. Det uppskattade totala värdet för de 2 första åren är 800 000 EUR, med möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 år till ett uppskattat värde på ytterligare 750 000 EUR.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

FSE:s programstödåtgärd

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 14:30
Plats:

Rue de Mot 28 — 1040 Brussels, BELGIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/07/2019