Werken - 348688-2019

25/07/2019    S142

Nederland-Groningen: Waterbouwwerkzaamheden

2019/S 142-348688

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Noorderzijlvest
Nationaal identificatienummer: 202044728
Postadres: Stedumermaar 1
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9735 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Heine van Maar
E-mail: inkoop@noorderzijlvest.nl
Telefoon: +31 503048911
Fax: +31 503048226

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.noorderzijlvest.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: waterkwaliteit, waterkwantiteit en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Referentienummer: n.v.t.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat omvat in beginsel de verbetering van de zeedijk tussen de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog en het dijkmagazijn van waterschap Noorderzijlvest ter hoogte van Westpolder (ca. 9,1km zeedijk). Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). Momenteel bevindt het project zich in de verkenningsfase. Als onderdeel van de verkenningsfase wordt onderzocht in hoeverre regionale ontwikkelingen (koppelkansen) en ecologische plussen kunnen worden gecombineerd met de uitvoering van de dijkverbetering. De definitieve scope hangt hiermee samen.

Scope van het project: Hoogwateropgave + koppelkansen

Datum voor aankondiging staat gepland op 16 september. Uiterste datum aanmelding is 17 oktober. De uitnodiging voor inschrijving is gepland voor 8 november. Uiterste datum inschrijving is 19 december.

Oplevering van het Werk staat gepland voor eind 2023.

Aanbestedingsprocedure: Europees niet-openbaar

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45247230 Bouwen van dijk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Versterking van circa 9 km Primaire Waterkering, inclusief mogelijk een aantal koppelkansen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2019